GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 24. prosinca 2018.

Godina V - broj 16.Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

 

 

 

I. OPĆI DIO

 

 

Proračun Grada Rijeke za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoji se od:

*tablica Proračuna nalazi se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/18-01/144
URBROJ: 2170/01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsejdnik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Proračun Grada Rijeke za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu