GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 24. prosinca 2018.

Godina V - broj 16.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13 i 73/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

P R O G R A M
građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

 

 

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2019. godinu za:

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja,

– postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

 

 

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI
     UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 

 

Članak 2.

           

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 12.629.100,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 8.654.300,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 110.000,00 kuna te donacija u iznosu od 3.864.800,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

4.324.100,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

751.300,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

3.572.800,00

2.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

160.000,00

2.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

2.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

110.000,00

3.

Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici

850.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

850.000,00

4.

Cesta OU 4 – Martinkovac

165.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

165.000,00

5.

Labinska ulica – pristup RIO

312.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

312.000,00

6.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

200.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

7.

Stambena ulica OU10-Faza I

300.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

300.000,00

8.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

4.526.000,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

4.234.000,00

8.2.

Izvor financiranja: donacije

292.000,00

9.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

1.607.000,00

9.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.607.000,00

 

 

 

10.

Sveukupno nerazvrstane ceste

12.444.100,00

10.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

8.469.300,00

10.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

110.000,00

10.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

3.864.800,00

 

2. Javna rasvjeta

 

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Cesta OU 4 – Martinkovac

135.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

135.000,00

2.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

50.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

 

 

 

3.

Sveukupno javna rasvjeta

185.000,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

185.000,00

 

           

 

 

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U
       UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA    

 

 

Članak 3.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 42.185.000,00 kuna, financirat će se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 7.185.000,00 kuna te proračuna Grada u iznosu od 35.000.000,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Cesta 233

80.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

80.000,00

2.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

30.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

30.000,00

3.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

1.000.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.000.000,00

4.

Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac II

100.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

 

 

 

5.

Sveukupno nerazvrstane ceste

1.210.000,00

5.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

1.210.000,00

 

 2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

40.305.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

5.305.000,00

1.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

35.000.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

40.305.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

5.305.000,00

2.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračuna Grada

35.000.000,00

 

3. Javna rasvjeta

 

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

70.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

70.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javna rasvjeta

70.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

70.000,00

 

4. Groblja

 

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova -sufinanciranje

600.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

600.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno groblja

600.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

600.000,00

 

 

 

IV. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI
       IZVANGRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 

 

Članak 4.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u ukupnom iznosu od 34.930,00 kuna, financirat će iz komunalnog doprinosa u iznosu od 34.930,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pješački most „Žakalj“ preko Rječine

34.930,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

34.930,00

 

 

 

2.

Sveukupno javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

34.930,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

34.930,00

 

 

 

V. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE
 
    REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

 

 

Članak 5.

 

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 3.866.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 2.966.000,00 kuna, naknade za koncesije u iznosu od 400.000,00 kuna te proračuna Grada u iznosu od 500.000,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Rekonstrukcija Opatijske ceste, proširenje

500.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

500.000,00

2.

Pristupne ceste na Donjoj drenovi-Vrhak, Brca, proširenje i produženje

100.000,00

 

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

3.

Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti

116.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

116.000,00

4.

Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine, proširenje

50.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

5.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka, proširenje

500.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

500.000,00

6.

Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju, proširenje i produženje

1.100.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.100.000,00

7.

Rekonstrukcija raskrižja Ulice Dražice i Ulice Tina Ujevića, proširenje

100.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

8.

Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka, produženje

1.400.000,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

500.000,00

8.2.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

8.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

500.000,00

 

 

 

9.

Sveukupno nerazvrstane ceste

3.866.000,00

9.1

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

2.966.000,00

9.2.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

9.3.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

500.000,00

 

 

 

Članak 6.

 

Sastavni dio ovoga Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu koji se nalazi u prilogu (Prilog I).

 

 

 

Članak 7.

                                                                                                                                   

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 58.715.030,00 kuna.

 

 

Članak 8.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/168
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat

 

Prilog I. – Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu