GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15) i članka 46. Statuta Grada (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

P R A V I L N I K
o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, mjerila i postupak za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Rijeke udrugama čiji su programi i projekti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na druge organizacije civilnog društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja za financiranje programa i projekata nadležnog upravnog tijela Grada (u daljnjem tekstu: nadležni odjel), prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

 

 

Članak 2.

 

Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva za:

– provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Grada,

– obavljanje određene javne ovlasti na području grada Rijeke sukladno posebnom propisu,

– pružanje socijalnih usluga na području grada Rijeke sukladno posebnom propisu,

– podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga,

– sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.

 

 

Članak 3.

 

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na:

– financiranje programa i projekata javnih ustanova, udruga i zaklada čiji je osnivač ili suosnivač Grad,

– financiranje programa i projekata javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim propisom,

– programe i projekte u kojima Grad sudjeluje kao partner, suorganizator ili pokrovitelj,

– dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama.

 

Članak 4.

 

Programi i projekti koji su od interesa za opće dobro te doprinose zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada, provodit će se u sljedećim područjima

1. zaštite i promicanja ljudskih prava,

2. zaštite i promicanja prava nacionalnih manjina,

3. aktivnog djelovanja mladih u društvu,

4. zaštite životinja,

5. zaštite i spašavanja,

6. zaštite okoliša i prirode,

7. promocije održivog razvoja,

8. europskih integracija i fondova Europske unije,

9. međugradske i međunarodne suradnje,

10. prava branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. Svjetskog rata i civilnih invalida rata,

11. socijalnog i humanitarnog djelovanja,

12. pružanja socijalnih usluga,

13. prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži,

14. zaštite zdravlja,

15. zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih,

16. zaštite prava potrošača,

17. promocije volonterstva,

18. poticanja i razvoja socijalnog poduzetništva,

19. promocije poduzetništva,

20. razvoja turističke destinacije,

21. razvoja i demokratizacije,

22. razvoja i promicanja znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja,

23. obrazovanja te predškolskog odgoja i obrazovanja koje nije obuhvaćeno financiranjem na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba,

24. sporta, kulture i tehničke kulture koje nije obuhvaćeno financiranjem na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba,

25. razvoja lokalne zajednice,

26. razvoja civilnoga društva.

 

 

Članak 5.

 

Pod pojmom program razumijeva se skup neovisnih, usko povezanih projekata i aktivnosti usmjerenih ka ispunjenju zajedničkoga cilja koji se u načelu izvodi u dužem vremenskom razdoblju.

Pod pojmom projekt razumijeva se skup aktivnosti za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje određenog cilja.

Pod pojmom aktivnost razumijeva se jednodnevna ili višednevna aktivnost koja je od općeg interesa i/ili koju provode udruge s ciljem unapređenja kvalitete života u lokalnoj zajednici.

 

 

II. PREDUVJETI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA

 

 

Članak 6.

 

Sredstva za financiranje programa i projekata u područjima iz članka 4. ovoga Pravilnika planiraju se u proračunu Grada (u daljnjem tekstu: proračun), a financiranje programa i projekata se provodi na temelju provedenog postupka javnog natječaja.

 

 

Članak 7.

 

Nadležni odjeli će u postupku donošenja proračuna, prije raspisivanja javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama, utvrditi prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Grada, te će u proračunu osigurati financijska sredstva za njihovo financiranje, a sve sukladno odredbama Zakona o udrugama (u daljnjem tekstu: Zakon), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba) i ovoga Pravilnika.

 

 

Članak 8.

 

Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) utvrđuje i objavljuje godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama na web stranici Grada, u roku 30 dana od dana donošenja proračuna.

Godišnji plan iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o: nadležnom odjelu, područjima financiranja iz članka 4. ovoga Pravilnika, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava za financiranje po pojedinom programu i projektu i ovisno o vrsti javnog natječaja, druge podatke.

 

Članak 9.

 

Grad će, putem nadležnog odjela za pojedino prioritetno područje/područja navedena u javnom natječaju, osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe te vrednovanja rezultata programa i projekata iz njegovog djelokruga rada.

Grad može natječajni postupak, praćenje provedbe i vrednovanja rezultata provoditi i putem odgovarajućeg informacijskog sustava.

 

 

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA

 

 

Članak 10.

 

Grad će financirati programe i projekte udruga koje ispunjavaju sljedeća osnovna mjerila:

– udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,

– udruga mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koja je predmet financiranja,

– osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelj programa odnosno projekta ne smiju biti pravomoćno osuđeni za prekršaje ili kaznena djela propisana Uredbom (što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom nadležnog suda, ne starijom od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja),

– udruga mora uredno ispuniti obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna i drugih javnih izvora (što se dokazuje odgovarajućom izjavom potpisanom od osobe ovlaštene za zastupanje, ne starijom od dana objave javnog natječaja),

– udruga mora uredno plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu.

 

 

Članak 11.

 

Osim mjerila utvrđenih u članku 10. ovoga Pravilnika, javnim natječajem se mogu utvrditi i dodatna mjerila koja trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prava prednosti u financiranju, kako slijedi:

– udruga primjenjuje sustav osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama,

– udruga ostvaruje volonterski angažman, posebice mladih,

– udruga održava postojeću zaposlenost, odnosno osigurava nova zapošljavanja,

– udruga se umrežava i povezuje sa srodnim udrugama na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, europskom i/ili međunarodnom nivou,

– udruga ostvaruje međusektorsko partnerstvo udruga i predstavnika javnog i poslovnog sektora.

 

 

IV. POSTUPAK FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA

 

 

Članak 12.

 

Financiranje programa i projekata udruga provodi se na temelju provedenog javnog natječaja, a putem nadležnog odjela.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, bez objavljivanja javnog natječaja, financijska sredstva se izravno mogu dodijeliti u sljedećim slučajevima:

– kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak,

– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti,

– kada se na prijedlog nadležnog odjela, a na temelju zaključka Gradonačelnika, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva u iznosu do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše do 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, Grad i korisnik financiranja sklopit će ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se odrediti na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna utrošiti.

 

Članak 13.

 

Na temelju godišnjeg plana iz članka 8. ovoga Pravilnika, na prijedlog nadležnog odjela, Gradonačelnik donosi odluku o raspisivanju i provođenju javnog natječaja.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se:

– prioritetna područja za financiranje programa i projekata iz članka 4. ovoga Pravilnika,

– tekst javnog natječaja,

– ukupan iznos raspoloživih sredstava,

– najniži i najviši iznos sredstava za pojedinačne ugovore o dodjeli financijskih sredstava,

– sastav Povjerenstva za procjenu formalnih uvjeta programa i projekata prijavljenih na javni natječaj,

– sastav Povjerenstva za stručnu provjeru programa i projekata prijavljenih na javni natječaj.

 

 

Članak 14.

 

Postupak dodjele financijskih sredstava udrugama treba biti transparentan i nepristran.

Osobe koje sudjeluju u radu Povjerenstava iz članaka 20. i 24. ovoga Pravilnika, nakon što budu upoznate s popisom udruga koje su se prijavile na javni natječaj, potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da se ne nalaze u sukobu interesa.

Sukob interesa ne postoji ako osoba iz stavka 2. ovoga članka nije osobno, kao niti članovi njezine obitelji (bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj), zaposlenik, član, član upravnog tijela ili čelnik te udruge niti bilo koje druge udruge povezane na bilo koji način s tom udrugom (partnerski odnos u provedbi projekta i sl.), niti u odnosu na spomenute udruge ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa.

U slučaju da se osoba iz stavka 2. ovoga članka nalazi u sukobu interesa, ista je obvezna o tome odmah izvijestiti ostale članove Povjerenstva te se izuzeti iz postupka odlučivanja o ispunjavanju propisanih uvjeta javnog natječaja ili iz postupka ocjenjivanja prijava.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, na prijedlog nadležnog odjela, Gradonačelnik će imenovati osobu koja će zamijeniti izuzetog člana Povjerenstva.

 

 

V. JAVNI NATJEČAJ

 

 

Članak 15.

 

Tekst javnog natječaja predlaže nadležni odjel koji raspisuje javni natječaj.

Tekst javnog natječaja sadrži: predmet javnog natječaja, vrstu i visinu financijske potpore, uvjete za prijavu na javni natječaj, sadržaj prijave, rok i način prijave, mjerila za ocjenjivanje, obavijest o tome koji se program/projekt neće razmatrati i mjesto na kojem su dostupne upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija.

Tekst javnog natječaja, po potrebi, može sadržavati i druge odgovarajuće podatke.

 

 

Članak 16.

 

Natječajna dokumentacija iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika sadrži:

1. tekst javnog natječaja,

2. upute za prijavitelje,

3. obrasce za prijavu programa/projekta (obrazac opisa programa/projekta i obrazac proračuna programa/projekta),

4. popis priloga koji se prilažu prijavi,

5. obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta,

6. obrazac ugovora o financiranju programa/projekta,

7. obrasce za izvještavanje (programsko i financijsko izvješće).

Natječajna dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i:

1. obrazac izjave o partnerstvu,

2. obrazac životopisa voditelja programa/projekta,

3. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

 

 

Članak 17.

 

Uvjete za prijavu na javni natječaj i mjerila za ocjenjivanje prijave utvrđuje nadležni odjel sukladno mjerilima iz članaka 10. i 11. ovoga Pravilnika te odredbama Uredbe.

 

 

Članak 18.

 

Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na web stranici Grada i na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom javnom natječaju može se objaviti u dnevnom tisku.

Javni natječaj za podnošenje prijedloga programa i projekata mora biti otvoren najmanje 30 dana od dana njegove objave.

 

 

 

VI. PROVJERA FORMALNIH UVJETA JAVNOG NATJEČAJA

 

 

Članak 19.

 

Nakon zaključivanja javnog natječaja, sve zaprimljene prijave na javni natječaj evidentira Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta javnog natječaja te provjerava da li prijave ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja.

 

 

Članak 20.

 

Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta javnog natječaja imenuje Gradonačelnik na prijedlog nadležnog odjela koji provodi javni natječaj.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, a čine ga predstavnici odjela nadležnog za područje provođenja javnog natječaja.

Povjerenstvo radi na sjednicama i o svom radu sastavlja zapisnik.

 

 

Članak 21.

 

Povjerenstvo iz članka 20. ovoga Pravilnika utvrđuje:

– da li je prijava podnesena u roku,

– da li je zatraženi iznos sredstava u okviru financijskih sredstava utvrđenih javnim natječajem,

– da li je udruga registrirana za obavljanje djelatnosti odnosno programa i projekta koji je predmet financiranja,

– da li je prijavitelj prihvatljiv sukladno uputama za prijavitelje javnog natječaja,

– da li su dostavljeni, u cijelosti ispunjeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci,

– da li su ispunjeni drugi formalni uvjeti javnog natječaja.

 

 

Članak 22.

 

Nakon izvršene provjere u smislu članka 21. ovoga Pravilnika, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta javnog natječaja donosi odluku o tome koje se prijave upućuju u daljnji postupak, odnosno u postupak stručnog ocjenjivanja, a koje prijave se odbijaju iz razloga neispunjavanja formalnih uvjeta javnog natječaja.

Udrugama za koje Povjerenstvo utvrdi da ne zadovoljavaju formalne uvjete javnog natječaja, nadležni odjel dostavit će obavijest o rezultatima provjere formalnih uvjeta javnog natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 23.

 

Udruga iz članka 22. stavka 2. ovoga Pravilnika ima pravo podnošenja prigovora u roku od osam dana od dana dostave obavijesti o rezultatima provjere formalnih uvjeta javnog natječaja putem nadležnog odjela koji provodi javni natječaj.

O prigovoru udruge odlučuje pročelnik nadležnog odjela u roku od osam dana od dana primitka prigovora. Prigovor se može prihvatiti ili odbiti.

U slučaju prihvaćanja prigovora, prijava će biti upućena u daljnji postupak.

 

 

VII. OCJENJIVANJE PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA I JAVNA OBJAVA    REZULTATA

 

Članak 24.

 

Povjerenstvo za ocjenjivanje programa i projekata prijavljenih na javni natječaj nezavisno je stručno procjenjivačko tijelo koje obavlja stručnu procjenu prijavljenih programa i projekata sukladno mjerilima iz javnog natječaja.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje Gradonačelnik, na prijedlog nadležnog odjela koji provodi javni natječaj.

Povjerenstvo ima od tri do pet članova.

U Povjerenstvo mogu biti imenovani predstavnici odjela gradske uprave, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnoga društva.

Povjerenstvo radi na sjednicama i o svom radu sastavlja zapisnik.

 

 

Članak 25.

 

Povjerenstvo iz članka 24. ovoga Pravilnika, nakon stručne procjene prijavljenih programa i projekata, utvrđuje prijedlog odluke o rezultatima provedenog javnog natječaja.

 

 

Članak 26.

 

Odluku o rezultatima provedenog javnog natječaja donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva iz članka 24. ovoga Pravilnika.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, nadležni odjel na web stranici Grada objavljuje rezultate javnog natječaja, koji uključuju podatke o udrugama, programima i projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.

 

 

Članak 27.

 

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i donošenje odluke o rezultatima provedenog javnog natječaja mora biti dovršeno u roku od 90 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekata na javni natječaj.

 

 

Članak 28.

 

Nadležni odjel će u roku od osam dana od dana donošenja odluke iz članka 26. stavka 1. ovoga Pravilnika, obavijestiti udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva o razlozima nefinanciranja njihova programa ili projekta.

Udrugama iz stavka 1. ovoga članka nadležni odjel će, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihova programa ili projekta.

 

 

 

VIII. UGOVOR O FINANCIRANJU

 

Članak 29.

 

S udrugom kojoj su odobrena financijska sredstva (u daljnjem tekstu: korisnik financiranja), Grad će sklopiti ugovor o financiranju programa i projekata (u daljnjem tekstu: ugovor o financiranju) najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

 

 

Članak 30.

 

Neovisno o kvaliteti predloženog programa i projekta, Grad neće sklopiti ugovor o financiranju za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima, odnosno kada je u pitanju ista aktivnost koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

 

Članak 31.

 

Grad će, u suradnji s korisnikom financiranja, pratiti provedbu financiranih programa i projekata sukladno Zakonu, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, Uputi o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz Proračuna Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Uputa), ovome Pravilniku i drugim propisima.

 

 

Članak 32.

 

Praćenje provedbe u smislu članka 31. ovoga Pravilnika, nadležni odjel obavljat će na temelju opisnih i financijskih izvješća korisnika financiranja koje je korisnik financiranja dužan podnositi na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o financiranju.

Praćenje iz stavka 1. ovoga članka može se izvršiti i provjerom na licu mjesta kod korisnika financiranja od strane službenika nadležnog odjela sukladno Uputi.

 

 

 

IX. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROGRAMA I PROJEKATA I POVRAT SREDSTAVA

 

 

Članak 33.

 

Korisnik financiranja je obvezan voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje projekta i programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Računi i troškovi vezani uz program i projekt moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani program i projekt ili osigurati da se troškovi vezani uz program i projekt mogu lako identificirati i pratiti unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

 

 

Članak 34.

 

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti Gradu provjere sukladno odredbama Uredbe, Upute i ovoga Pravilnika na način da uvidom u dokumente ili kontrolom na licu mjesta kod korisnika financiranja provjerava provedbu programa i projekta te po potrebi izvrši uvid u prateću dokumentaciju, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente koji su relevantni za financiranje programa i projekta.

 

 

Članak 35.

 

Konačan iznos sredstava koji Grad treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru, čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova prelazi iznos procijenjenog ukupnog proračuna koji je naveden u obrascu proračuna programa i projekta.

Ako se program i projekt ne provodi ili se provodi neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem, Grad će smanjiti prvobitno predviđena bespovratna sredstva u skladu sa stvarnim provođenjem programa ili projekta, o čemu će ugovorne strane zaključiti odgovarajući dodatak ugovoru.

 

 

Članak 36.

 

Grad će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa i projekta kada utvrdi da korisnik financiranja:

– nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom programa ili projekta i ugovorom,

– nije utrošio sva odobrena sredstva,

– sredstva nije koristio namjenski,

– iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

 

 

 

Članak 37.

 

Korisnik financiranja iz članka 36. ovoga Pravilnika dužan je Gradu izvršiti povrat uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

Iznosi koji se trebaju vratiti Gradu mogu se prebiti sa bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Gradu.

 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 38.

 

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političkih stranaka, koalicijskih lista ili nezavisnih kandidata, davati izravnu potporu političkim strankama, koalicijskim listama ili nezavisnim kandidatima niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicijskih lista ili nezavisnih kandidata za cijelo razdoblje trajanja ugovora.

 

 

Članak 39.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sufinanciranju projekata u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 37/11).

 

 

Članak 40.

 

Ovaj Pravilnik će se objaviti u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/190
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.