GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 24. prosinca 2018.

Godina V - broj 16.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

 

 

Članak 2.

 

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj

Rashodi

Plan 2019.

1

2

3

 

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

Zaštita građe

535.000,00  

 

Ukupno I.:

535.000,00

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

Nepokretna kulturna dobra

 

1.

Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu

 

Restauracija ulaznih vrata

20.000,00

2.

RIJEKA STAN d.o.o., upravitelj zgrade Vatroslava Lisinskog 2, u ime i za račun suvlasnika zgrade Vatroslava Lisinskog 2, Rijeka

 

Restauracija stilskih vrata sa štokovima te nadsvjetla iznad vrata

12.000,00

3.

Rumat d.o.o., upravitelj zgrade Žrtava fašizma 4, u ime i za račun suvlasnika stambene zgrade Žrtava fašizma 4

 

Rekonstrukcija dizala

40.000,00

 

Pokretna kulturna dobra

4.

Državni arhiv Rijeka

 

Participativni arhiv – Rekonstrukcija Rijeke

14.000,00

5.

Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

Restauracija građe za stalni postav

 40.000,00

 

3D skeniranje i modeliranje Adamićevih svjedoka

28.000,00

6.

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena općina Rijeka

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na tri ikone sa ukrasnim okvirima

15.000,00

7.

Župa uznesenja Blažene Djevice Marije

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici svete Margarete Kortonske

23.000,00

 

Ostali programi

8.

Pusno društvo Zametske maškare i zvončari

 

Maškare i zvončari našega kraja

3.000,00

9.

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

 

Dijalozi s baštinom 2019.

15.000,00

10.

Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo

 

28. međunarodni veksilološki kongres HEMISFLAG: 28 ICV- San Antonio, Texas, US

6.000,00

11.

Istarsko arhivističko društvo

 

Francuski intendant u Rijeci

8.000,00

 

Izvori za Rijeku u Štajerskom zemaljskom arhivu

9.000,00

12.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

300 godina proglašenja Rijeke slobodnom lukom

10.000,00

13.

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

 

Tiskanje zbornika Vera imago G.V. Mariae Tarsactensis

15.000,00

14.

Comunita’ degli Italiani di Fiume- Zajednica Talijana Rijeka

 

Izdavanje Malog prošlog fijumanskog rječnika (Dizionario fiumano passato minim)

8.000,00

15.

Državni arhiv Rijeka

 

Riječka glagoljska hrestomatija

12.000,00

 

Riječki diplomatički zbornik

12.000,00

16.

Naklada Val d.o.o.

 

I Tesori nel Quarnero dell’ Adriatico

10.000,00

 

Ukupno II.:

300.000,00

 

III. Kapitalna ulaganja u objekte kulture / programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke

 

1.

Trg Pul Vele Crikve

 

Monitoring Kosog tornja

40.000,00

2.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji pročelja H-objekta i EPK infrastrukture

718.000,00

3.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU

 

Rekonstrukcija Palače Šećerane i m/b Galeb – vlastito učešće

4.775.000,00

4.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

 

Nastavak aktivnosti na projektu signalizacije i obilježavanja kulturne baštine

70.000,00

5.

Povežimo se baštinom

 

Priprema projektne dokumentacije

75.000,00

6.

Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

 

Nastavak programa izvođenja zaštitnih radova

52.000,00

7.

Motorni brod Galeb

 

Tekuće održavanje i posada

150.000,00

8.

Izrada izvedbeno-interpretacijskog plana za projekt promocije kulturne baštine „Molo longo – riječki đir“

 

Priprema dokumentacije

62.000,00

9.

Cjelovita zbirka radova umjetnika RomolaVenuccia

 

 

Pripremne aktivnosti

25.000,00

 

Ukupno III.:

5.967.000,00

 

IV. Kapitalne donacije i pomoći:

 

1.

Dominikanski samostan

 

Radovi na sanaciji bivšeg augustinskog samostana u Rijeci

100.000,00

2.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

2.000.000,00

3.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta

98.000,00

4.

Lučka uprava Rijeka

 

Radovi na uređenju palače na Rivi 1

1.000.000,00

 

Ukupno IV.:

3.198.000,00

 

UKUPNO:

10.000.000,00

 

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Plan objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/165
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat,v.r.