GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

 

  1. Grad Rijeka sklopit će ugovor o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Zamet, radi formiranja građevne čestice planirane za izgradnju trgovačko-stambenog centra, gruntovnih oznaka : ½ dijela k.č. 1572/5 površine 123 m² (površina suglasničkog udjela 61,5 m²), k.č. 1530/45 površine 187 m², k.č. 1565/3 površine 108 m², k.č. 1582/3 površine 162 m² i k.č. 1575/5 površine 225 m², ukupne površine 743,50 m² i ukupne vrijednosti u iznosu od 1.472.873,50 kn.
  1. Ponuditeljem za sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 08. studenog 2018. godine, utvrđuje se TD RIO ROJEKTI d.o.o. Matije Divkovića 71, Zagreb s ponuđenom zamjenom nekretnina u k.o. Zamet, u građevnim česticama novoplanirane prometnice, rekonstrukcije dijela Labinske ulice i u postojećoj nerazvrstanoj cesti, ukupne površine 1.467 m² i ukupne vrijednosti u iznosu od 1.472.873,50 kn.
  1. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke, ugovor o zamjeni nekretnina s trgovačkim društvom RIO PROJEKTI d.o.o. iz Zagreba, Ulica Matije Divkovića 71, temeljem kojeg će:

– Grad Rijeka steći u vlasništvo nekretnine (prema prijedlogu parcelacijskog elaborata) označene kao: ½ dijela k.č. 1572/7 površine 86 m², k.č. 1576/3 površine 457 m², k.č. 1545/4 površine 116 m² i k.č. 1576/13 površine 851 m², sve upisane u k.o. Zamet,

trgovačko društvo RIO PROJEKTI d.o.o. steći u vlasništvo nekretnine označene kao: ½ dijela k.č. 1572/5 površine 123 m², k.č. 1530/45 površine 187 m², k.č. 1565/3 površine 108 m², k.č. 1582/3 površine 162 m² i k.č. 1575/5 površine 225 m², sve upisane u k.o. Zamet.

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/182
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat,v.r.