GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade za 2019. godinu na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: vrijednost boda).

 

 

Članak 2.

 

Vrijednost boda jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni grada Rijeke.

 

 

 

Članak 3.

 

Vrijednost boda iz članka 2. ove Odluke određuje se u visini od 15,24 kuna po četvornom metru (m²).

 

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 30/01).

                                                                        

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/157
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.