GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16 i 106/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o visini paušalnog poreza po krevetu
na području grada Rijeke za 2019. godinu

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor koje se nalaze na području grada Rijeke, za 2019. godinu.

 

 

Članak 2.

 

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 300,00 kuna po krevetu.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 2. siječnja 2019. godine.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/193
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.