GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Srdoči

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u k.o. Srdoči, označenoj kao k.č. 2098/8, površine 11 m2, upisanoj u z.k.ul. PI, k.o. Srdoči, koja sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorskogoranske županijebroj 18/09 i 51/13) predstavlja dio građevne čestice planske oznake Cp-10.

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/138
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.