GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o.

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka stječe poslovni udjel u trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: RIJEKA plus) u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna, koji se u Knjizi poslovnih udjela RIJEKA plus vodi pod rednim brojem 1 i predstavlja 0,10% temeljnog kapitala RIJEKA plus, a čiji je imatelj trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka, Školjić 15, OIB: 50327992893 (u daljnjem tekstu: Poslovni sustavi d.o.o.).

 

 

Članak 2.

 

Za stjecanje poslovnog udjela iz članka 1. ove Odluke Grad Rijeka će Poslovnim sustavima d.o.o. platiti naknadu u iznosu od 34.627,34 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za poduzimanje svih radnji te za sklapanje odgovarajućeg ugovora sa Poslovnim sustavima d.o.o., u svrhu provedbe ove Odluke.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/191
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.