GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 24. prosinca 2018.

Godina V - broj 16.Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14, 96/16 i 70/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s
liste grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2019. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2019. godinu, koja su osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu.

 

Članak 2.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

 

Članak 3.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 27.548,16 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 2.754,84 kune.

 

Članak 4.

 

Političkim strankama i članovima Gradskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u iznosima kako slijedi:

– Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP…………………………… 201.101,64 kuna

– Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ……………………………….. 198.346,80 kuna

– Primorsko goranskom savezu – PGS ……………………………………….. 88.154,16 kuna

– Akciji mladih – AM………………………………………………………………………… 85.399,32 kuna

– Hrvatskoj stranci umirovljenika – HSU………………………………………. 57.851,16 kuna

– Mostu nezavisnih lista- Most………………………………………………………. 57.851,16 kuna

– ŽIVOM ZIDU……………………………………………………………………………………. 57.851,16 kuna

– Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima – HNS……. 55.096,32 kuna

– Listi za Rijeku – RI…………………………………………………………………………. 55.096,32 kuna

– Istarskom demokratskom saboru – IDS……………………………………. 27.548,16 kuna

– Hrvatskim laburistima – stranci rada – Laburisti……………………… 27.548,16 kuna

– Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci – SDSS…………………. 27.548,16 kuna

– Članovima izabranim s Liste grupe birača:

– Hrvoju Buriću………………………………………………………………………………….. 27.548,16 kuna

– Morani Jokić…………………………………………………………………………………… 30.303,00 kuna

– Marinku Koljaninu………………………………………………………………………….. 27.548,16 kuna

– Josipu Kukuljanu……………………………………………………………………………. 27.548,16 kuna

 

 

Članak 5.

 

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Odjel gradske uprave za financije na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Gradskog vijeća izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/169
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat,v.r.