GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

 

  1. Grad Rijeka prodat će nekretninu, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke, označeno kao k.č. 1583/7 površine 1.518 m2, upisana u z.k.ul. 1710, k.o. Jurčići radi formiranja građevinske čestice postojeće stambene građevine, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 865,00 kn/m2 odnosno za 1.518 m2 građevinskog zemljišta ukupno 1.313.070,00 kn.
  2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 17. rujna 2018. godine, utvrđuje se Alen Protić iz Rijeke.
  1. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnina sa Alenom Protićem iz Rijeke, kao kupcem.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/154
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

 

 

O D L U K U

o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

 

            1.Grad Rijeka prodat će nekretninu, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke, označeno kao k.č. 1583/7 površine 1.518 m2, upisana u z.k.ul. 1710, k.o. Jurčići radi formiranja građevinske čestice postojeće stambene građevine, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 865,00 kn/m2 odnosno za 1.518 m2 građevinskog zemljišta ukupno 1.313.070,00 kn.

  1. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 17. rujna 2018. godine, utvrđuje se Alen Protić iz Rijeke.
  1. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnina sa Alenom Protićem iz Rijeke, kao kupcem.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/154

URBROJ: 2170-01-16-00-18-2

Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

 

Andrej Poropat, v.r.