GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,  81/15- pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke

 

  1. Grad Rijeka prodat će nekretninu, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke, označeno kao k.č. 1466/13 površine 822 m2 upisanu u z.k.ul.broj 2588 u k.o. Zamet, radi izgradnje samostojeće višeobiteljske građevine, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 1.355,23 kn/m2, što za 822 m2 građevinskog zemljišta iznosi ukupno: 1.114.000,00 kn.
  1. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 5. studenog 2018. godine, utvrđuje se M. T.
  1. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnina s M. T., kao kupcem.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/183
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat,v.r.