GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

  

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području grada Rijeke u stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture) i komunalnih djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti).

 

 

Članak 2.

 

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, u smislu ove Odluke, su:

– održavanje nerazvrstanih cesta,

– održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

– održavanje groblja.

Uslužne komunalne djelatnosti, u smislu ove Odluke, su:

– usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama,

– usluge javnih tržnica na malo,

– usluge ukopa pokojnika,

– komunalni linijski prijevoz putnika. 

 

Članak 3.

 

Komunalna djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), sukladno propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Komunalna djelatnost održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, Dolac, OIB: 80805858278, koje prema posebnim propisima o vodama služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Komunalna djelatnost održavanje groblja podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja Kozala, Centralnog gradskog groblja Drenova, groblja Trsat, groblja Zamet, groblja Sveti Kuzam, groblja Draga, groblja Donja Drenova i groblja Gornja Drenova.

Uslužna komunalna djelatnost usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama podrazumijeva upravljanje tim površinama i garažama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u svezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima. Pod navedenim uslugama ne podrazumijeva se pružanje usluga parkiranja na površinama i garažama koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Uslužna komunalna djelatnost usluge javnih tržnica na malo podrazumijeva upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu Grada u kojima se sukladno tržnom redu pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Uslužna komunalna djelatnost usluge ukopa pokojnika podrazumijeva ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja sukladno posebnim propisima.

Uslužna komunalna djelatnost komunalni linijski prijevoz putnika podrazumijeva javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuje Grad.

 

 

Članak 4.

 

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i komunalne djelatnosti održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda povjerava se trgovačkom društvu Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumara 13, OIB: 46811281375 (u daljnjem tekstu: TD Rijeka promet d.d.), na neodređeno vrijeme, uz naknadu, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

 

Članak 5.

 

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanje groblja povjerava se komunalnom društvu Kozala d.o.o., Braće Hlača 2/a, OIB: 54154102647 (u daljnjem tekstu: KD Kozala d.o.o.), na neodređeno vrijeme, uz naknadu, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Obavljanje komunalne djelatnosti usluge ukopa pokojnika povjerava se KD Kozala d.o.o., na neodređeno vrijeme, bez naknade, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Članak 6.

 

Obavljanje komunalne djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama i obavljanja komunalne djelatnosti usluge javnih tržnica na malo povjerava se trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: TD Rijeka plus d.o.o.), na neodređeno vrijeme, bez naknade, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

 

Članak 7.

 

Obavljanje komunalne djelatnosti komunalni linijski prijevoz putnika povjerava se trgovačkom društvu Autotrolej d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 1908149364 (u daljnjem tekstu: TD Autotrolej d.o.o.), na neodređeno vrijeme, bez naknade, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

 

Članak 8.

 

Prava i obveze TD Rijeka promet d.d. za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti iz članka 4. ove Odluke regulirana su općim aktima Grada i ugovorom sklopljenim s Gradom.

Prava i obveze KD Kozala d.o.o. za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti iz članka 5. stavka 1. ove Odluke regulirana su općim aktima Grada i ugovorom sklopljenim s Gradom.

Prava i obveze KD Kozala d.o.o. za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti iz članka 5. stavka 2. ove Odluke regulirana su općim aktima Grada.

Prava i obveze TD Rijeka plus d.o.o. za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti iz članka 6. ove Odluke regulirana su tržnim redom i drugim općim aktima Grada.

Prava i obveze TD Autotrolej d.o.o. za povjerene komunalnu djelatnost iz članka 7. ove Odluke regulirana su općim aktima Grada.

 

Članak 9.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17).

 

Članak 10.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu dana 1. siječnja 2019. godine.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/158
URBROJ: 2170-01-16-00-18-3
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.