GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr. i 123/17) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o pokretanju postupka zamjene nekretnina
u vlasništvu Grada Rijeke i Riječke nadbiskupije

 

 

 

Članak 1.

 

Donosi se odluka o pokretanju postupka zamjene nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke i Riječke nadbiskupije.

 

 

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za raspisivanje javnog natječaja za zamjenu nekretnina u kojem su predmet zamjene:

nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke na adresi P.R.Vitezovića 3, 3A i 3B i to 3 poslovna prostora u prizemlju zgrade od 64,74 m2, 54,39 m2 i 50,61 m2 (prema procjembenom elaboratu 50,61 m2), te tri stana u potkrovlju – stan br. 4 od 34,85 m2 (s pripadajućim dijelom zajedničkog nužnika površine 1,13 m2 i hodnika površine 2,86 m2, sveukupne površine 38,84 m2), stan br. 5 od 59,79 m2 (s pripadajućim dijelom zajedničkog nužnika površine 1,13 m2 i hodnika površine 2,86 m2, sveukupne površine 63,78 m2) i stan br.6 od 60,49 m2 (s pripadajućim dijelom zajedničkog nužnika površine 1,13 m2 i hodnika površine 2,86 m2, sveukupne površine 64,48 m2) u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 619 upisanoj u z.k.ul./poduložak 861 k.o. Rijeka koja se vodi kao kuća broj 3 s dvorištem i ekonomskom zgradom, a sve prema novoj izmjeri i Rješenju o povezivanju Posl. broj 83 RZ-289/16-3 od 28.01.2017. te ispravcima rješenja posl.broja Z-28597/16, Z-4463/17, Z-12175/17 i RZ-289/16 koji se vode pod posl.brojem Z-11012/2018.

koje se mijenjaju za nekretnine

u vlasništvu Riječke nadbiskupije (Nadbiskupije riječko-senjske) na adresi Janeza Trdine 1a do 1d i Užarska 5 i to poslovnih prostora u prizemlju zgrade od 13 m2, 24 m2, 12 m2, 169 m2 i 23 m2 sve izgrađeno na k.č.br. 581 z.k.ul. 789 k.o. Rijeka i upisano u zemljišne knjige kao kuća br. 2 i gospodarska zgrada.

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/138
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.