GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju komunalne djelatnosti koje se na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) obavljaju na temelju pisanog ugovora.

 

 

Članak 2.

 

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora su:

– održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

– održavanje javnih zelenih površina,

– održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

– održavanje čistoće javnih površina,

– održavanje javne rasvjete,

– provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

– sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe,

– čišćenje mora. 

Komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka financiraju se isključivo iz Proračuna Grada.

 

Članak 3.

 

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalnost (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste).

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta (nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom Grada, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja).

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Pod provođenjem mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije podrazumijevaju se mjere suzbijanja patogenih mikroorganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca, čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti.

Pod sakupljanjem napuštenih i izgubljenih životinja te njihovim zbrinjavanjem i uslugama higijeničarske službe podrazumijeva se usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje zaštita životinja i usluge higijeničarske službe (sakupljanja i odvoza lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi na uništavanje toplinskom preradom), sukladno propisima o veterinarstvu.

Pod čišćenjem mora podrazumijeva se nadzor nad čistoćom mora i uklanjanje onečišćenja mora na području ispred gradskih plaža koje se protežu od plaže Grčevo do plaže Sablićevo na istočnom dijelu Grada te od plaže Brgudi do plaže Preluk na zapadnom dijelu Grada, u vrijeme sezone kupanja.

 

Članak 4.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke te sklapanje, izmjena i provedba toga ugovora provode se sukladno propisima o javnoj nabavi.

 

Članak 5.

Ugovori sklopljeni na temelju propisa o javnoj nabavi za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke i ugovori sklopljeni na temelju Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/00, 8/07 i 29/09) ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

 

Članak 6.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/00, 8/07 i 29/09).

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/158
URBROJ: 2170-01-16-00-18-4
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.