GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuje komunalna djelatnost koja se na području grada Rijeke obavlja na temelju ugovora o koncesiji.

 

 

Članak 2.

 

Komunalna djelatnost koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji je obavljanje dimnjačarskih poslova.

 

 

Članak 3.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke te sklapanje, izmjena i provedba toga ugovora provode se sukladno propisima o koncesiji.

 

Članak 4.

 

Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke sklopljen prije stupanja na snagu ove Odluke ostaje na snazi do isteka roka na koji je sklopljen.

 

Članak 5.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 21/11 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17).

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/138
URBROJ: 2170-01-16-00-18-5
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.