GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju djelatnosti koje se, osim djelatnosti utvrđenih zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, smatraju komunalnim djelatnostima na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

 

 

Članak 2.

 

Komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke su:

– provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

– sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe,

– čišćenje mora.

 

 

Članak 3.

 

Pod provođenjem mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije podrazumijevaju se mjere suzbijanja patogenih mikroorganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca, čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti.

Pod sakupljanjem napuštenih i izgubljenih životinja te njihovim zbrinjavanjem i uslugama higijeničarske službe podrazumijeva se usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje sukladno propisima kojima se uređuje zaštita životinja i usluge higijeničarske službe (sakupljanja i odvoz lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi na uništavanje toplinskom preradom) sukladno propisima o veterinarstvu.

Pod čišćenjem mora podrazumijeva se nadzor nad čistoćom mora i uklanjanje onečišćenja mora na području ispred gradskih plaža koje se protežu od plaže Grčevo do Plaže Sablićevo na istočnom dijelu Grada te od Plaže Brgudi do Plaže Preluk na zapadnom dijelu Grada, u vrijeme sezone kupanja.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/158
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.