GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o odbijanju ponude TRANSADRIA d.d. u stečaju i TRANS RI d.o.o.
za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela

 

 

 

Članak 1.

 

Odbija se ponuda trgovačkog društva TRANSADRIA d.d. u stečaju, člana trgovačkog društva Kanal Ri d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje TV programa, za kupoprodaju njegovog poslovnog udjela u trgovačkom društvu, ukupnog nominalnog iznosa od 150,000,00 kuna, po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 150.000,00 kuna.

 

 

Članak 2.

 

Odbija se ponuda trgovačkog društva TRANS RI d.o.o., člana trgovačkog društva Kanal Ri d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje TV programa, za kupoprodaju njegovog poslovnog udjela u trgovačkom društvu, ukupnog nominalnog iznosa od 37.500,00 kuna, po kupoprodajnoj cijeni od 37.500,00 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/156
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.