GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak

 

 

 

Članak 1.

 

 Ovom se Odlukom utvrđuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).

 

 

Članak 2.

 

Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje:

– dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,

– dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,

– dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Rijeci,

– dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom u gradu Rijeci.

 

 

Članak 3.

 

Prednost pri upisu u Dječji vrtić djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:

a) djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,

b) djeca s teškoćama u razvoju,

c) djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje,

d) djeca zaposlenih roditelja,

e) djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,

f) djeca iz obitelji s troje ili više djece,

g) djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

Pod djetetom iz stavka 1. točke b) ovoga članka, smatra se dijete kojem su vrsta i stupanj teškoće utvrđeni sukladno propisima iz područja socijalne skrbi.

Pod djetetom iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke i stavka 1. točke c) ovog članka, smatra se dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji.

 

 

 

Članak 4.

 

Kod ostvarivanja prednosti u smislu članka 3. ove Odluke, polazi se od sljedećih mjerila:

– kod utvrđivanja broja djece u obitelji, polazi se od ukupnog broja djece u odnosnoj obitelji,

– dijete iz obitelji s troje ili više djece, u okviru iste odgojne skupine, ima prednost pred djetetom iz obitelji s manje djece.

Pod ukupnim brojem djece u obitelji iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka smatra se uzdržavano dijete i sva maloljetna djeca u odnosnoj obitelji.

 

 

 

Članak 5.

 

U slučaju kada nakon utvrđivanja prednosti djece iz članka 2. ove Odluke preostane slobodnih mjesta za upis, prednost pri upisu ostvaruju djeca prema sljedećem redoslijedu:

– dijete iz obitelji s oba roditelja, koje živi samo s jednim roditeljem, a taj roditelj i dijete imaju prebivalište u gradu Rijeci,

– dijete koje, kao ni njegovi roditelji, nema prebivalište u gradu Rijeci.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, za utvrđivanje prednosti pri upisu u Dječji vrtić primjenjuju se odredbe članaka 3. i 4. ove Odluke.

 

 

 

 Članak 6.

 

Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u vezi s upisom djece u Dječji vrtić, podrobnije se uređuju općim aktom kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

 

Članak 7.

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/188
URBROJ: 2170-01-16-00-18-3
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.