GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke

 

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke

 

 

Članak 1.

Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) stupio je na snagu Prostorni plan uređenja grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) utvrđena je člankom 75. i 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

      – izmjena oblika i površine luke nautičkog turizma Baroš, planske oznake LN-4,

      – usklađivanja namjene površina sjeverno od Senjskog pristaništa kao integralnog kopnenog dijela luke nautičkog turizma Baroš,

      – korekcije uvjeta gradnje/rekonstrukcije u i izvan građevinskog područja naselja,

      – ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana.

 

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 3.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

 

VI. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 4.

Lučka uprava Rijeka, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Grad Rijeka usuglasili su odluku da se područje luke Baroš, do sada korišteno kao skladišni prostor i prostor priveza raznih brodova, sukladno odredbama prostorno-planske dokumentacije, prenamjeni u područje luke nautičkog turizma. U cilju jednoznačne provedbe svih daljnjih postupaka vezanih na koncesioniranje luke Baroš, predlaže se korekcija oblika i površine planiranog akvatorija luke radi zadržavanja veza brzobrodske pruge u luci Baroš, povećanje pripadajućeg akvatorija određivanjem površine za mogući prihvat plovila i druge potrebe s vanjske strane Sušačkog lukobrana kao i usklađivanje namjene površina sjeverno od Senjskog pristaništa kao integralnog kopnenog dijela luke nautičkog turizma.

Dovršetkom postupka ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada, za sve zgrade za koje je izdano rješenje o izvedenom stanju, bez obzira da li su iste izgrađene sukladno svim propisima ili u nekim segmentima imaju improvizirana rješenja, vrijede uvjeti gradnje kao i za zakonito izgrađene zgrade. Obzirom da u pojedinim slučajevima dolazi do situacija koje nisu u skladu s generalnim opredjeljenjima uređenja pojedinih područja, potrebno je izvršiti dodatne analize i razmotriti potrebu korekcije ili dopune uvjeta gradnje na pojedinim područjima.

 

 

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 5.

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

         – izvršiti usklađenje Plana sa zakonskom regulativom u pogledu nesmetane provedbe akata s područja koncesioniranja,

         – utvrditi odgovarajuće uvjete gradnje u i izvan građevinskog područja.

 

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 6.

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

            – katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

            – prijedlogu granice luke nautičkog turizma Baroš (Lučka uprava, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture),

            – drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

            Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Odjel.

 

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

 

Članak 7.

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

 

VIII.     Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 8.

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada utvrđuje se kako slijedi:

            – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

            – Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

            – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka,

            – Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

            – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,

            – Ministarstvo poljoprivrede,

            – Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša,

            – Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

            – Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,

            – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,

            – Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji – Služba za gospodarstvo.

 

 

IX. Rokovi

 

 

Članak 9.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:  

            – za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 45 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke, 

            – za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana,

            – za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

 

X. Izvori financiranja

 

 

Članak 10.

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.

 

 

XI. Završna odredba

 

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/159
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.