GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/17 i 8/18), članak 36. mijenja se i glasi:

„Tekuće otplate glavnice duga iskazane u Računu financiranja Proračuna u iznosu od 39.498.101,00 kuna s pripadajućim kamatama u iznosu od 10.593.480,00 kuna, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Grad se u 2018. godini može dugoročno zadužiti do iznosa od 123.629.955,00 kuna za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt i Energetska obnova 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića.

Grad će u 2018. godini, na temelju ugovora o zajmu s Ministarstvom financija Republike Hrvatske, planirati primitak od zaduživanja u iznosu od 2.420.000,00 kuna za sufinanciranje provođenja EU projekta “ŽCGO Marišćina”, sufinanciranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III Regionalni razvoj, Operativni program Zaštita okoliša.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po osnovi kredita i zajmova Grada na kraju 2018. godine iznosit će 289.297.827,00 kuna.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada i ustanova čiji je osnivač Grad, može se dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost nadležnih tijela Grada, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeke, pri čemu se u opseg zaduženja Grada uključuju suglasnosti sukladno odredbi članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu.

Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovi čiji je Grad osnivač, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeke, uz prethodnu suglasnost ministra financija. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Grada.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po osnovi danih jamstava Grada iz prethodnih godina na kraju 2018. godine iznosit će 72.805.636,00 kuna.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po osnovi danih suglasnosti Grada iz prethodnih godina na kraju 2018. godine iznosit će 79.605.283,00 kuna.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva iz stavaka 5. i 6. ovoga članka, odgovorna osoba pravne osobe ili ustanove dostavlja nadležnom tijelu gradske uprave koje ocjenjuje opravdanost zaduživanja i/ili davanja jamstva podnositelja zahtjeva.

Zahtjev iz stavka 9. ovoga članka mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

– obrazloženje kapitalnog projekta,

– usvojen financijski plan,

– ovjerenu financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje,

– dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava,

– nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja i planom otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate),

– izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kojom jamči za ispravnost dokumentacije. 

Nadležno tijelo gradske uprave prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno je razmotriti:

– opravdanost i učinkovitost kapitalnog projekta te usklađenost projekta s ciljevima i prioritetima Grada,

– bonitet podnositelja zahtjeva,

– ocjenu stanja zaduženosti podnositelja zahtjeva,

– učinak novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.U Proračunu su planirana sredstva jamstvene zalihe u iznosu od 500.000,00 kuna.“ 

Sukladno odredbama stavaka 10. i 11. ovoga članka, nadležno tijelo gradske uprave dostavlja Odjelu gradske uprave za financije dokumentirani zahtjev, svoju ocjenu i mišljenje te prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva, temeljem kojih Odjel gradske uprave za financije daje Gradonačelniku mišljenje o kreditnim mogućnostima Grada.

 

 

Članak 2.

 

 Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/172
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat,v.r.