GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 24. prosinca 2018.

Godina V - broj 16.Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (“Narodne novine“ 103/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. prosinca 2018. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka
za razdoblje 2016.-2020. godine

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.- 2020. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15, 3/16-ispravak, 12/17 i 6/18) u članku 1. stavku 1. točke 5. i 19. mijenjaju se i glase:

“5. Krešimir Vidović, predstavnik Grada Kastva, za člana (zamjenica Martina Voštić),

19. Sanja Filčić, predstavnica Općine Mošćenička Draga, za članicu (zamjenik Goran Pekić,”.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/18-04/169-35
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 11. prosinca 2018.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.