GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o
izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog
i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/09, 45/10 i 37/12), u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Pod ustanovama odgoja i školstva u smislu stavka 1. ovoga članka razumijevaju se: Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More, Dječji vrtić Sušak, Dom mladih Rijeka i osnovne škole čiji je osnivač Grad (u daljnjem tekstu: ustanove).”

 

 

Članak 2.

 

U članku 3. podstavak 2. mijenja se i glasi:

“- se visina naknade naplaćuje svaki mjesec putem jedinstvenog računa Riznice Grada Rijeke,”

 

 

Članak 3.

 

U članku 11. podstavak 5. mijenja se i glasi:

“- za provođenje glasovanja na izborima na lokalnoj razini (mjesna, lokalna i područna/ regionalna samouprava), izbora na državnoj razini, predsjedničkih izbora, izbora zastupnika u Europski parlament te izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina,”.

 

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

           

 

KLASA: 021-05/18-01/189
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.