GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini (“Narodne novine” broj 7/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2018. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2018. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/18) – u daljnjem tekstu: Odluka, Plan rashoda iz točke VIII. stavka 2. Odluke, mijenja se i glasi kako je utvrđeno u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku (Privitak 2.) koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/152
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 Privitak 2.