GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o
Detaljnom planu uređenja područja Potok

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja područja Potok (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/00).

 

 

Članak 2.

 

Detaljni plan uređenja područja Potok (u daljnjem tekstu: Plan) izradio je Građevno projektni zavod d.d. iz Rijeke, a izmjene i dopune Plana izradio je Arhitektonsko – građevinski atelje d.o.o. iz Rijeke, u koordinaciji s Gradom Rijeka kao nositeljem izrade.

 

 

Članak 3.

 

Predmet ovih izmjena i dopuna Plana je:

            – izmjena oblika i veličine građevnih čestica planske oznake 42P, 45P i 39B i/ili izmjene namjene i uvjeta gradnje na istima,

            – izmjena komunalne namjene na građevnoj čestici planske oznake 41P koja predstavlja istočni dio ulice Nikole Cara,

            – usklađivanje prostornih rješenja s nastalim promjenama u prostoru,

            – poboljšanje prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima, utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima,

            – osiguranje preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenih Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14 i 3/17).

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune Plana iz članka 1. ove Odluke sastoje se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove te priloge kako slijedi:

 

 

A. TEKSTUALNI DIO

 

            ODREDBE ZA PROVOĐENJE

 

1.         Uvjeti određivanja namjene površina

2.         Detaljni uvjeti korištenja, uređenja građevnih čestica i građevina

2.1.      Veličina i oblik građevnih čestica

2.2.      Veličina i površina građevina

2.3.      Namjena građevina

2.4.      Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.6.      Uređenje i korištenje građevnih čestica

3.         Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1.1.   Glavne ulice i ceste

3.1.2.   Gradske i pristupne ulice

3.1.4.   Garaža

3.1.5.   Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2.     Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroničke komunikacijske mreže    

3.3.      Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.2.   Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3.   Elektroopskrba i javna rasvjeta

6.         Uvjeti uređenja posebno osjetljivih cjelina

8.         Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

8.1.      Mjere zaštite od buke

8.2.      Mjere zaštite zraka

8.3.      Mjere zaštite voda

9.         Mjere posebne zaštite

9.1.      Mjere zaštite od potresa

9.2.      Mjere sklanjanja ljudi

9.3.      Mjere zaštite od štetnog djelovanja vode

9.4.      Mjere zaštite od požara

10.       Uklanjanje građevina

 

B.        GRAFIČKI DIO

 

1.         Detaljna namjena površina                                                                           MJ 1: 1000

2.         Prometna, elektronička komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1.      Prometna infrastrukturna mreža                                                                  MJ 1: 1000

2.2.      Komunalna infrastruktura – vodoopskrba, odvodnja i plinoopskrba           MJ 1: 1000      

2.3.      Komunalna infrastruktura – elektroopskrba i elektroničke komunikacije    MJ 1: 1000

3.         Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina                                                MJ 1: 1000

4.         Uvjeti gradnje                                                                      

4.1.      Uvjeti gradnje – razine                                                                                  MJ 1:1000                                                                          

4.2.      Uvjeti gradnje – građevne čestice, regulacijski pravci i uklanjanje

             postojećih građevina                                                                                    MJ 1: 1000             

 

C.        PRILOZI

 

I.          OBRAZLOŽENJE

 

1.1.1.   Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2.   Prometna, elektronička komunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3.   Obveze iz planova šireg područja

1.1.4.   Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2.1.      Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2.     Detaljna namjena površina

2.2.1.   Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.2.2.   Prometna, ulična, elektronička komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.2.3.   Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.2.4.   Uvjeti i način gradnje

2.2.5.   Zaštita prirodnih i kulturno–povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti      

2.3.      Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

2.4.      Mjere posebne zaštite

 

II.         ZAHTJEVI I MIŠLJENJA ZA IZRADU PLANA

III.        IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

IV.       SAŽETAK ZA JAVNOST

 

 

Članak 5.

 

U članku 4. stavku 2. u točki 11. riječ: „telekomunikacijska“ zamjenjuje se riječima: „elektronička komunikacijska“.

 

 

Članak 6.

 

Članak 6. briše se.

 

 

Članak 7.

 

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Površina građevnih čestica te izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica prikazani su u Tablici 1 koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.”

 

 

Članak 8.

 

Članak 8. briše se.

 

 

Članak 9.

 

U članku 9. iza riječi: „gabaritima“ briše se točka i dodaju riječi: „pod uvjetom da je zahvat u suglasju s ostalim odredbama ovoga Plana.“

 

 

Članak 10.

 

Članak 10. mijenja se i glasi:

“Veličina i površina građevina prikazane su u Tablici 1 koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Ovim Planom dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu plana.”

 

 

Članak 11.

 

U članku 11. stavku 1. u trećem redu iza riječi: „građevine“ briše se točka i dodaju riječi: „ili vrha atike ravnog krova.“

U stavku 3. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: “Dozvoljeno je odstupanje od planirane nivelacijske kote za najviše +/- 0,5 m.“

 

 

Članak 12.

 

Članak 12. mijenja se i glasi:

“Najveća dozvoljena katnost građevina prikazana je u Tablici 1 koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Najveća dozvoljena visina novih građevina određuje se kako slijedi:

       poslovno-stambene građevine 25,0 m,

       višestambene i stambeno-poslovne građevine 21,0 m,

       poslovne građevine 10,0 m.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, na građevnoj čestici planske oznake 45P mogu se iznad najveće dozvoljene visine građevine graditi dvije dodatne etaže uvučene u odnosu na ulična pročelja građevine najmanje za 2,0 m, najveće ukupne visine 6,0 m, a zadnja etaža građevine može se graditi isključivo kao tehnička etaža namijenjena smještaju kućica za dizala, izlaza za krov, uređaja termotehničkih sustava građevine, završetka ventilacijskih kanala i dimnjaka te antenske i telekomunikacijske naprave i slično.

 

 

Članak 13.

 

Članak 13. briše se.

 

 

Članak 14.

 

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Na području obuhvata Plana dozvoljava se uređenje stambenog potkrovlja na postojećoj građevini isključivo u postojećim gabaritima krova.“

 

 

Članak 15.

 

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16a. koji glasi:

„Članak 16a.

Na području namjene »Mješovita namjena – pretežito poslovna namjena« dozvoljava se gradnja građevine poslovno-stambene namjene i/ili građevine hotela, pod uvjetom da količinom prometa, bukom i štetnim imisijama u zrak, vode i tlo ne narušava kvalitetu stanovanja, u skladu s uvjetima propisanim ovom Odlukom.“

 

 

Članak 16.

 

Članak 19. mijenja se i glasi:

„Gradnja i uređenje stambenih prostora u prizemlju građevine dozvoljava se isključivo na području namjene »Stambena namjena«.“

 

 

Članak 17.

 

U članku 20. stavak 2. briše se.

 

 

Članak 18.

 

 U članku 21. stavku 2. iza riječi: „dužine“ dodaju se riječi: „pročelja prve nadzemne etaže“.

 

 

Članak 19.

 

U članku 22. stavku 1. iza riječi: „pravca,“ dodaju se riječi: „nad površinom građevne čestice ili nad javnom površinom,“.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

„Izvan gradivog dijela građevne čestice može se graditi dizalo, isključivo uz dvorišno pročelje građevine, pod uvjetom da se gradnjom dizala ne remete uvjeti korištenja susjedne građevne čestice.

Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi podzemni dijelovi građevine, sve u skladu s kartografskim prikazom broj 4.1.

U podzemnim etažama građevine moguće je planirati garažu, smještaj objekata i uređaja komunalne infrastrukture građevine te pomoćne i servisne prostore. Podzemnim dijelom građevine, u smislu ove Odluke, smatra se u cijelosti ukopani dio etaže građevine ispod nivelacijske kote odnosno planiranih nivelacijskih kota konačno zaravnatog tla na građevnoj čestici koji je smješten unutar tlocrtne projekcije građevine odnosno unutar gradivog dijela građevne čestice.

Građevinska bruto površina podzemnih dijelova građevine ne ulazi u obračun koeficijenta izgrađenosti nadzemno (kin) i koeficijenta iskorištenosti (kis).“

 

 

Članak 20.

 

U članku 24. stavku 1. iza riječi: „terase“ stavlja se točka, a riječi: „(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/98)“ i točka brišu se.

 

 

Članak 21.

 

Članak 37. mijenja se i glasi:

“Broj parkirališnih mjesta određuje se kako slijedi:

a) s obzirom na površinu stana:

            – za stan do 60 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

            – za stan od 60 m2 do 100 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta,

            – za stan neto razvijene površine veće od 100 m2 potrebno je osigurati tri parkirališna mjesta.

b) s obzirom na vrstu djelatnosti:

            – za trgovačku djelatnost općeg tipa na 25 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto, a za trgovačku djelatnost specijaliziranog tipa na 35 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

            – za zanatsku i uslužnu djelatnost, na 35 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

            – za ugostiteljsku djelatnost, na četiri sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu, na tri do šest osoba (posjetitelja/zaposlenih) u hotelu, motelu, pansionu i slično, potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

            – za uredsku djelatnost, na 30 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

            – za zdravstvenu djelatnost, na pet kreveta u bolnici te na 30 m2 bruto razvijene površine u ambulanti, poliklinici, domu zdravlja i socijalnoj ustanovi potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

            – za djelatnost visokog obrazovanja na četiri studenta i zaposlena potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

            – za predškolsku djelatnost, na jednu grupu djece u predškolskoj ustanovi potrebno je osigurati tri parkirališna mjesta.

U neto razvijenu površinu stana iz stavka 1. točke a) ovoga članka ne računaju se površine otvorenih dijelova stana (loggia, balkon, terasa, otvoreno stubište i sl.) i izdvojenih pomoćnih dijelova stana (drvarnica i spremište).

Prilikom planiranja građevina i površina mješovite namjene parkirališne normative potrebno je utvrditi prema zastupljenosti tih sadržaja unutar građevine ili površine.

Prilikom planiranja građevina i površina bilo koje namjene, pored ovim člankom utvrđenih normativa potrebno je primijeniti normative utvrđene zakonskim ili podzakonskim aktima koji reguliraju pojedinu djelatnost.

Izuzetno od odredbe stavka 1. točke b) podstavaka 1. do 4. ovoga članka potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto na 120 m2 bruto razvijene površine namijenjene skladištu.“

           

 

Članak 22.

 

U nazivu odjeljka 3. riječ: “telekomunikacijskom” zamjenjuje se riječima: „elektroničkom komunikacijskom“.

 

 

Članak 23.

 

Naziv odjeljka 3.1.1. mijenja se i glasi:

            “3.1.1. Glavne ulice i ceste”.

 

 

Članak 24.

 

U članku 42. stavku 1. riječ: “gradske” i riječi: „nadmjesnog značenja“ brišu se.

U stavku 1. podstavku 1. iza riječi „Tesle“ briše se zarez i dodaju riječi: „kao cesta državnog značenja oznake D-403,“.

U stavku 1. podstavku 2. iza riječi: „Emina“ umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: „kao cesta županijskog značenja oznake Ž-5025“ i točka brišu se.

 

 

Članak 25.

 

U članku 43. stavku 2. broj: „3.1.2.“ zamjenjuje se brojem: „2.2.2.“.

 

 

Članak 26.

 

U članku 44. stavku 2. broj: „3.1.2.“ zamjenjuje se brojem: „2.2.2.“.

 

 

 

Članak 27.

 

Članak 46. mijenja se i glasi:

„Na području obuhvata Plana, gradnja podzemne garaže dozvoljava se kako slijedi:

            – na građevnoj čestici oznake 45P dozvoljava se gradnja garaže s najmanje 100 parkirališnih mjesta,

            – na građevnoj čestici oznake 43P dozvoljava se gradnja garaže s najmanje 40 parkirališnih mjesta,

            – na građevnoj čestici oznake 41P dozvoljava se gradnja garaže s najmanje 120 parkirališnih mjesta.

Unutar garaže iz stavka 1. ovoga članka, dozvoljava se smještaj objekata i uređaja komunalne infrastrukture građevine te pomoćnih i servisnih prostora.

Na području obuhvata Plana dozvoljeno je graditi naviše tri podzemne etaže.“

 

 

Članak 28.

 

U članku 48. stavku 2. iza riječi: „fontana“ briše se točka i dodaju riječi: „te postavljanje skulptura i spomen-obilježja.“

 

 

Članak 29.

 

Iza članka 48. dodaje se novi članak 48a. koji glasi:

 

„Članak 48a.

Gradnja i uređenje trga na građevnoj čestici oznake 45P planira se u skladu sa sljedećim uvjetima:

            – nivelacijsku kotu trga treba prilagoditi pješačkom pristupu sa ulice Viktora Cara Emina,

            – trg se mora urediti na način da se omogući pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

            – trg je potrebno urediti kao javnu površinu i opremiti odgovarajućom urbanom opremom (klupe, skulpture, rasvjeta, zelenilo i sl.),

            – trg treba vertikalno povezati sa dvorištem zgrade fakulteta na građevnoj čestici oznake 37,

            – prijelazne strukture trga, posebno na mjestima denivelacija obodnih ulica, moraju se graditi na način da se u najvećoj mogućoj mjeri postigne kontinuitet pješačkih površina,

            – postavljanje trajnih i/ili privremenih konstrukcija koje ometaju vizuru na pročelje zgrade ili umanjuju sigurnost u prometu nije dozvoljeno.“

 

 

Članak 30.

 

U nazivu odjeljka 3.2. riječ: „telekomunikacijske“ zamjenjuje se riječima: „elektroničke komunikacijske“.

 

 

Članak 31.

 

U članku 49. riječ: „Telekomunikacijsku“ zamjenjuje se riječima: „Elektroničku komunikacijsku“.

 

 

Članak 32.

 

U članku 50. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Trase komunalne infrastrukture načelno su prikazane u grafičkom dijelu Plana, a točne trase odredit će se projektnom dokumentacijom.“

 

 

Članak 33.

 

U članku 51. riječi: „određeno je“ zamjenjuju se riječima: „načelno je prikazano“.

 

 

Članak 34.

 

U članku 53. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Natkriveni bujični vodotoci Škurinjskog potoka i potoka Brajda koriste se kao mješoviti kolektori otpadnih voda sve do izgradnje razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda.“

 

 

Članak 35.

 

U članku 54. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

„Trase novih elektroenergetskih vodova načelno su prikazane u grafičkom dijelu Plana, a točne trase prilagodit će se stvarnom stanju i potrebama potrošača.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, trafostanice u sklopu građevina (ugrađene) te podzemne (ukopane) trafostanice mogu se graditi i na lokacijama koje nisu prikazane u grafičkom dijelu Plana, i to u pravilu na javnim površinama.“

 

 

Članak 36.

 

Iza članka 63. dodaje se novi članak 63a. koji glasi:

 

„Članak 63a.

Područje obuhvata Plana nalazi se na području kulturno – povijesne cjeline grada Rijeke, upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-2691.

Gradnja i/ili rekonstrukcija građevina na području obuhvata Plana dozvoljava se isključivo uz prethodno odobrenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci.“

 

 

Članak 37.

 

Odjeljak 8. te članci 65., 66., 67. i 68. mijenjaju se i glase:

            „8. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

            8.1. Mjere zaštite od buke

 

Članak 65.

 

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima za dan iznosi 65 dB, a za noć 50 dB.

Mjere zaštite od buke provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ broj 145/04).

 

            8.2. Mjere zaštite zraka

Članak 66.

 

Mjere zaštite zraka provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11, 47/14 i 61/17), uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“ broj 117/12 i 84/17).

 

            8.3. Mjere zaštite voda

Članak 67.

 

Temeljem Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 35/12 i 31/13), sjeverni dio područja obuhvata Plana nalazi se unutar II. zone sanitarne zaštite.

Granica zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće prikazana je u kartografskom prikazu broj 3.

 

 Članak 68.

 

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 16/13) i Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/14).“

 

 

Članak 38.

 

 Iza odjeljka 8. dodaje se novi odjeljak 9. te članci 68a., 68b., 68c., 68d., 68e., 68f. i 68g. koji glase:

            „9. Mjere posebne zaštite

Članak 68a.

 

Na području obuhvata Plana postoji opasnost od pojave razornih ili vrlo jakih potresa, štetnog djelovanja vode i požara.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13).

Unutar obuhvata Plana dozvoljen je prijevoz opasnih tvari glavnim ulicama i cestama.

 

 

 

            9.1. Mjere zaštite od potresa

Članak 68b.

 

Kao mjera zaštite i spašavanja od potresa planirana je neizgrađena parkovna površina unutar koje se može omogućiti i sklanjanje ljudi. Mjesto za sklanjanje ljudi u slučaju potresa označeno je kartografskim prikazom broj 3.

 

            9.2. Mjere sklanjanja ljudi

Članak 68c.

 

Na području obuhvata ovoga Plana sklanjanje ljudi potrebno je provoditi korištenjem već izgrađenih skloništa ili u za to podesnim prostorima. Postojeća skloništa označena su u kartografskom prikazu broj 3.

Način provođenja mjera sklanjanja ljudi te lokacije pogodne za premještanje ljudi utvrđeni su Planom zaštite i spašavanja na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/15).

Kod planiranja i gradnje podzemnih, javnih, komunalnih i sličnih građevina potrebno je voditi računa da se te građevine ili njihovi dijelovi mogu prilagoditi za sklanjanje ljudi.

 

Članak 68d.

 

Uzbunjivanje stanovništva provodi se u skladu s Pravilnikom o postupku uzbunjivanja stanovništva (“Narodne novine“ broj 69/16).

Na području obuhvata Plana, postojeći sustav javnog uzbunjivanja po potrebi je moguće dopuniti postavljanjem sirene za javno uzbunjivanje na zgradama javne i društvene namjene.

            9.3. Mjere zaštite od štetnog djelovanja vode

 

Članak 68e.

 

Koridori bujičnih vodotoka Škurinjskog potoka i potoka Brajda prikazani su kartografskim prikazom broj 3.

Unutar koridora iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se postupci rekonstrukcije i redovnog održavanja vodotoka.

Na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja izuzev gradnje i uređenja prometnih i parkovnih površina.

 

Članak 68f.

 

Mjerodavne granice područja vjerojatne poplave mora prikazane su kartografskim prikazom broj 3.

Na području iz stavka 1. ovoga članka, prilikom gradnje novih građevina, u etažama koje su izložene riziku od plavljenja potrebno je planirati smještaj isključivo garažnih, servisnih te infrastrukturnih prostora.

 

            9.4. Mjere zaštite od požara

Članak 68g.

 

Kod određivanja udaljenosti između građevina potrebno je voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i pročeljnih zidova, meteorološkim uvjetima i drugo.

Prilikom projektiranja i rekonstrukcije cesta/ulica potrebno je primijeniti Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (“Narodne novine” broj 35/94, 55/94-ispr. i 142/03).

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje gradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (“Narodne novine” broj 8/06).

Temeljem Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).“

 

 

Članak 39.

 

  Dosadašnji odjeljak 9. postaje odjeljak 10. te se mijenja i glasi:

            „10. Uklanjanje građevina“.

 

 

Članak 40.

 

 Članak 70. briše se.

 

 

Članak 41.

 

 Glava III. briše se.

 

 

Članak 42.

 

Ove Izmjene i dopune Plana izrađene su u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

Članak 43.

 

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj – Zavodu za prostorno planiranje.

 

 

Članak 44.

 

Tekstualni i grafički dijelovi Izmjena i dopuna Plana te obvezni prilozi iz članka 4. Ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

 

 

Članak 45.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/145
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Tablica 1.