GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka
od roditelja-korisnika usluga

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/15 i 8/18) iza članka 8. dodaje se novi članak 8a. koji glasi:

Članak 8a.

 

U tijeku jedne pedagoške godine, roditelj-korisnik usluga ima pravo da iz privatnih razloga svoje dijete ne vodi u Dječji vrtić najviše do dva mjeseca u kontinuitetu.

U razdoblju nekorištenja usluga Dječjeg vrtića, roditelj nema pravo svoje dijete povremeno dovoditi u Dječji vrtić.

Za vrijeme nekorištenja usluga Dječjeg vrtića u smislu stavka 1. ovoga članka, roditelj ne plaća mjesečnu cijenu usluga utvrđenu temeljem mjerila iz ove Odluke, već plaća naknadu od 200,00 kuna mjesečno.”

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/186
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.