GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 60.000.000,00 kn, kod Erste&Steiermarkische bank d.d., za refinanciranje ostatka glavnice po kreditu EBRD-a, vezano za sufinanciranje projekta radi dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži (Projekt dogradnje oko 25 kilometara sustava javne odvodnje otpadnih voda Grad s pratećim radovima na oko 13 kilometara vodovodne mreže u Kastvu i rubnim područjima Rijeke), pod sljedećim uvjetima:

 

Davatelj kredita

Erste&Steiermarkische bank d.d.

 

Iznos glavnice kredita

60.000.000,00 kn (odnosno 7.933.934,46 EUR-a prema prodajnom tečaju Banke važećem na dan uplate)

Namjena kredita

Refinanciranje ostatka glavnice po kreditu kod EBRD-a

Način korištenja

jednokratno; po sklapanju ugovora

Kamatna stopa

1,95% fiksna godišnja

Rok i način otplate otplate

15.01.2023; polugodišnje rate

Naknade

0,5% na visinu kredita-jednokratno

Osiguranje

zadužnica Društva

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/180
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat,v.r.