GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosiinca 2018. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
KD Autotrolej d.o.o. kod Istarske kreditne banke Umag d.d.

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje KD Autotrolej d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 10.000.000,00 kn, kod Istarske kreditne banke Umag d.d., za financiranje projekta urbane aglomeracije kroz ITU mehanizam EU koji podrazumijeva nabavu 32 autobusa, najavu dolaska autobusa na stajališta te nabavu mobilne i web aplikacije, pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit bez valutne klauzule

Iznos kredita:

10.000.000,00 kn

Dinamika korištenja kredita:

12 mjeseca od datuma sklapanja ugovora o kreditu

Nominalna kamatna stopa:

2,40%

Efektivna kamatna stopa:

2,45%

Rok povrata kredita:

9 godina, nakon isteka počeka od tri godine

Dinamika otplate glavnice i kamate:

glavnica se otplaćuje u 36 jednakih tromjesečnih rata/otplatnih kvota, kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita

Dospijeće prve rate/otplatne kvote:

31.12.2022.

Ukupni iznos kamata:

1.829.972,81

Naknada za odobrenje kredita:

20.000,00

Ukupan iznos kredita s kamatom i naknadom:

1.849.972,81

Instrumenti osiguranja kredita:

Založno pravo na nekretninama društva, mjenice i zadužnice KD Autotrolej d.o.o.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/179
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.