GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 129. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 –pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/17) – u daljnjem tekstu: Program, u članku 2. Glavi I. broj: „13.471.000,00“ zamjenjuje se brojem: „11.471.000,00“.

U točki 1. broj: „11.953.000,00“ zamjenjuje se brojem: „9.953.000,00“.

U Glavi II. broj: „37.491.000,00“ zamjenjuje se brojem: „35.426.000,00“.

U točki 1. broj: „15.682.000,00“ zamjenjuje se brojem: „14.584.000,00“.

U točki 2. broj: „595.000,00“ zamjenjuje se brojem: „480.000,00“.

U točki 3. broj: „302.000,00“ zamjenjuje se brojem: „312.000,00“.

U točki 5. broj: „205.000,00“ zamjenjuje se brojem: „187.000,00“.

U točki 8. broj: „550.000,00“ zamjenjuje se brojem: „350.000,00“.

U točki 9. broj: „738.000,00“ zamjenjuje se brojem: „760.000,00“.

Točka 11. mijenja se i glasi:

„11. Zaostalo opremanje                                                                                                4.699.000,00 kn

– Završetak uređenja parka Pomerio i rekonstrukcije ulice Ivana Rendića,          3.727.000,00 kn

– Završetak uređenja parka Pomerio i rekonstrukcije Ulice Ivana

   Rendića- ulaganja u tuđu imovinu,                                                                               258.000,00 kn

-Nastavak uređenja igrališta Blažićevo – Pehlin,                                                          590.000,00 kn

-Izrada glavnog projekta za uređenje Ulice Milke Trnine                                            124.000,00 kn“.

 

Glava III. mijenja se i glasi:

„III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

           UKUPNO:                                                                                                                21.959.000,00 kn

            Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste i održavanje slivnika i to:

 1. Održavanje nerazvrstanih cesta                                                                      20.367.000,00 kn

            Održavanje obuhvaća:

 1. Redovno održavanje                                                                                            8.048.000,00 kn

           1.1.Manji zahvati, veći zahvati, ophodnja                                                             2.520.000,00 kn

           1.2.Odvodnja oborinskih voda (otvoreni sistem, upojni bunari,

             oštećene linijske rešetke)                                                                                      228.000,00 kn

           1.3.Održavanje betonskih graničnika                                                                      30.000,00 kn

            1.4.Održavanje svjetlarnika                                                                                        2.000,00 kn

           1.5.Održavanje mostova i nathodnika                                                                  170.000,00 kn

          1.6.Kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije i hitne intervencije

             pri incidentnim situacijama                                                                                 520.000,00 kn

           1.7.Zaštitne ograde, stupići i branici                                                                    450.000,00 kn

           1.8.Sanacija potpornih i obložnih zidova                                                            100.000,00 kn

           1.9.Sanacija stjenskih pokosa                                                                               200.000,00 kn

           1.10.Održavanje vertikalne signalizacije te obilježavanje

             naziva ulica                                                                                                              295.000,00 kn

           1.11.Održavanje horizontalne signalizacije te uređenje parkirnih

             mjesta za invalide                                                                                               1.180.000,00 kn

           1.12.Održavanje svjetlosne signalizacije                                                          2.288.000,00 kn

           1.13.Nabava i postava prometnih ogledala i ostale opreme                              15.000,00 kn

           1.14.Podizno spustni stupići (pilomati)                                                                50.000,00 kn

 1. Zimska služba                                                                                                   3.756.000,00 kn
 1. Izvanredno održavanje                                                                                     2.800.000,00 kn
 1. Prometni zahvati                                                                                                  503.000,00 kn
 1. Ostali radovi                                                                                                           375.000,00 kn
 1. Naknada za obavljanje poslova održavanja cesta i za

               obavljanje poslova AUP-a.                                                                             3.897.000,00 kn

 1. Prijelazni radovi                                                                                                    988.000,00 kn.

 

U okviru stavke izvanredno održavanje planira se: sanacija odvodnje oborinskih voda i izvanredno održavanje ostalih cesta na području grada.

Prometni zahvati obuhvaćaju:

      1.1. Postava rampi za invalide na nogostupima i na prilazima stambenim zgradama,

      1.2. Povećanje sigurnosti prometa na pješačkim prijelazima (led markeri, zaštitni stupići),

      1.3. Uvođenje pametnih semafora-nadogradnja semaforizacije postojećih raskrižja (sufinanciranje).

  Pod ostalim radovima podrazumijevaju se radovi kao što su izrada projekta, studija, obavijesti, preregulacija prometa prilikom održavanja manifestacija, hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama i ostali radovi u funkciji održavanja nerazvrstanih cesta.

  2. Čišćenje slivnika                                                                                                        1.592.000,00 kn

  Čišćenje slivnika obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika te čišćenje slivnika unutar površine bivše tvornice “Rikard Benčić.“

  Glava IV. mijenja se i glasi:

  „IV. JAVNA RASVJETA                                                                                               9.408.000,00 kn

  – Utrošak električne energije za javnu rasvjetu,                                                     6.203.000,00 kn                    

  – Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

     koje podrazumijeva radove interventnog i preventivnog

     održavanja, održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima,  

     atestiranje elektroinstalacija rasvjete igrališta,                                                   2.765.000,00 kn

  – Proširenje javne rasvjete,                                                                                           300.000,00 kn

  – Izrada projekta izgradnje javne rasvjete u produžetku Ulice Šetalište

     XIII. divizije prema Martinščici,                                                                                   70.000,00 kn

  – Izrada projekta izgradnje javne rasvjete od Ulice Franje Račkog do

    Orehovice                                                                                                                         70.000,00 kn“.

   

   

  Glava V. mijenja se i glasi:

  „V. ODRŽAVANJE GROBLJA        

              UKUPNO:                                                                                                         3.026.000,00 kn

  1. Groblje Kozala                                                                                                         939.000,00 kn

  – održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

  – sanacija betonom asfaltne površine staze-krova bloka niša na polju J,

  – sanacija kamenih stepenica i kamenog zida na polju J-III. faza,

  – održavanje židovskog groblja.                                        

      2.  Groblje Trsat                                                                                                           603.000,00 kn

  održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

  – sanacija asfaltnih površina opločenjem betonskim tlačnim pločama

  – između polja D i E,

  – sanacija asfaltnih površina opločenjem betonskim tlačnim pločama

  – između polja A i D. – I. faza.

     3. Centralno gradsko groblje Drenova                                                                       945.000,00 kn

  – održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

  – sanacija betonskih i kulir staza te površina na poljima G-2-3-4-5-6-7-8,

     4. Groblje Zamet                                                                                                               73.000,00 kn

  – održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

  – sanacija betonskih površina u polju D.

     5. Groblje Sveti Kuzam                                                                                                   142.000,00 kn

  – održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

  – sanacija zgrade mrtvačnice.

     6. Groblje Draga                                                                                                                  54.000,00 kn

  – održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

  – sanacija napuknutog zida i stepeništa između polja A i B.

     7. Groblje Donja Drenova                                                                                                   37.000,00 kn

  – održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

     8. Groblje Gornja Drenova                                                                                                  11.000,00 kn

  – održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

    9. Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u

       Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova,

      boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i  

      Oltar križa na groblju Trsat.                                                                                            222.000,00 kn“.

   

   

  Članak 2.

   

  Članak 3. mijenja se i glasi:

  „Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 81.290.000,00 kn.

  Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 66.649.000,00 kn, komunalnog doprinosa u iznosu od 4.747.000,00 kn, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta u iznosu od 5.700.000,00 kn, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 250.000,00 kn, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 1.364.000,00 kn, kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 80.000,00 kn i prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 2.500.000,00 kn“.

   

   

  Članak 3.

   

  Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

   

   

   

  KLASA: 021-05/18-01/177
  URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
  Rijeka, 18. prosinca 2018.

   

   

  GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
  Predsjednik
  Gradskog vijeća
  Andrej Poropat, v.r.