GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispr. i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
za 2018. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/17) – u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa.

 

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/173
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu