GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 129. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/17) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

”Gradnja javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

 

a) Iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od                             20.000,00

 

– Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar
   bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić                                                           20.000,00.”

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

 

 

a)    a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

6.429.400,00

b)    – Cesta 233

446.000,00

– Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

763.000,00

– Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

120.000,00

– Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

100.000,00

– Spoj ceste “A” na lokaciji Bok Drenova

2.011.400,00

– Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca
– Pješački most Žakalj preko Rječine

– Cesta OU4 Martinkovac

– Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac

– Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj-privoz Plodine

— Stambena ulica OU10afaza 1

— Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

— Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka

 

 

87.500,00

123.000,00

704.000,00

     409.500,00

20.000,00

      1.500.000,00

       65.000,00

       60.000,00

 

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od

1.737.000,00

– Cesta 233

– Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

– Cesta OU4 Martinkovac

566.000,00

110.000,00

1.061.000,00.”

 

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

”Gradnja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

 

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

323.600,00

– Spoj ceste “A” na lokaciji Bok Drenova

– Cesta OU4 Martinkovac                          

 

188.600,00

135.000,00.”

 

Članak 4.

 

Glava V. i članak 5. brišu se.

 

 

Članak 5.

 

Članak 8. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 12.264.000,00 kuna.”

 

 

Članak 6.

 

Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa su Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu koje se nalaze u prilogu (Prilog I).

 

 

Članak 7.

 

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/176
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Prilog I – Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu