GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispr. i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

 

 

 

Članak 1.

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“’ broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) u članku 12. stavku 1. iza podstavka 12. dodaje se novi podstavak 13. koji glasi:

„- brine o suradnji Vijeća sa Savjetom mladih Grada Rijeke,“.

Dosadašnji podstavci 13.-17. postaju podstavci 14.-18.

 

 

 

Članak 2.

 

U članku 20. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

Član Vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Vijeća, odbora i drugih radnih tijela Vijeća.“

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 34. mijenja se i glasi:

„Vijeće osniva Savjet mladih Grada Rijeke kao savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih Grada Rijeke putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Rijeke davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova i njihovih zamjenika te druga pitanja od značaj za rad Savjeta mladih Grada Rijeke uređuju se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke koju donosi Vijeće.“

 

 

 

Članak 4.

 

U članku 50. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

„- provjerava valjanost kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Rijeke i njihovih zamjenika i izrađuje listu valjanih kandidata,“.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

 

 

Članak 5.

 

U članku 80. stavcima 1. i 2. riječi: „službenom glasilu Primorsko-goranske županije“ zamjenjuju se riječima: „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

Članak 6.

 

U članku 82. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Pravo podnošenja prijedloga akta od neposrednog interesa za mlade i značenja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Rijeke ima i Savjet mladih Grada Rijeke. Na prijedlog Savjeta mladih, Vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih, pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Vijeća.“

 

 

 

Članak 7.

 

U članku 84.a stavku 3. riječi: „Vijeće će dostaviti“ zamjenjuju se riječima: „predsjednik Vijeća dužan je dostaviti“, a riječi: „osam dana“ zamjenjuju se riječima: „30 dana“.

 

 

Članak 8.

 

U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Pravo podnošenja prijedloga za raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika ima:

– 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Rijeke,

– 2/3 članova Vijeća.”

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika predložilo 2/3 članova Vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika Vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vijeća.”

Dosadašnji stavci 3.- 5. postaju stavci 4.- 6.

U dosadašnjem stavku 4. Koji postaje stavak 5. riječi: „12 mjeseci od održanih izbora” zamjenjuju se riječima: „šest mjeseci od održanih lokalnih izbora“.

  

 

Članak 9.

 

Članak 90. briše se.

 

Članak 10.

 

Članak 95.b mijenja se i glasi:

„Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne donese prije početka godine na koju se odnosi, Vijeće donosi odluku o privremenom financiranju do 31. prosinca, u skladu s posebnim zakonom, na prijedlog Gradonačelnika.“

 

 

Članak 11.

 

U članku 96. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Većinom glasova svih članova Vijeće donosi i odluku o raspisivanju referenduma iz članka 84.a ovoga Poslovnika kada su predlagatelji referenduma članovi Vijeća, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke.“

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

Odluku o raspisivanju referenduma iz članka 85. stavka 3. ovoga Poslovnika Vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vijeća.”

Dosadašnji stavci 4.- 6. postaju stavci 5. – 7.

 

 

Članak 12.

 

Iza članka 120. dodaje se članak 120.a koji glasi:

 

„Članak 120.a

 

Poziv za sjednicu Vijeća, prijedlog dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici Vijeća dostavlja se predsjedniku Savjeta mladih Grada Rijeke u istom roku kao i članovima Vijeća.“

 

 

 

Članak 13.

 

U članku 134. stavak 5. mijenja se i glasi:

„Pravo iz stavka 4. ovoga članka imaju i izvjestitelj nadležnoga radnoga tijela i Odbora za Statut, Poslovnik i propise te predstavnik Savjeta mladih Grada Rijeke iz članka 34. stavka 2. ovoga Poslovnika.“

 

 

Članak 14.

 

Članak 153. mijenja se i glasi:

„Zapisnik s održane sjednice Vijeća dostavlja se članovima Vijeća i Savjetu mladih Grada Rijeke.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama obavljene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik Vijeća, a objavljuje se na web stranici Grada Rijeke.

Izvornici zapisnika čuvaju se u Uredu Grada i nakon isteka mandata Vijeća pohranjuju se u pismohranu Grada Rijeke.“

 

 

 

Članak 15.

 

U članku 155. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Sjednice Vijeća prenose se na portalu Grada Rijeke, a nakon sjednice Vijeća na portalu je dostupna video snimka sjednice.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

 

Članak 16.

 

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća.

 

 

 

Članak 17.

 

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/142
URBROJ: 2170-01-16-00-18-4
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.