GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 24. prosinca 2018.

Godina V - broj 16.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. prosinca 2018. godine, donio je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 1/18 i 8/18) članak 2. mijenja se i glasi:

” U 2018. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

 

R.br.

Naziv

Plan upravljanja pomorskim dobrom

2018. godine

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom

2018. godine

1.

Dohranjivanje plaža šljunkom:

plaže za pse (Igralište i Brajdica), plaža Ploče, Igralište: istočna plažica, Lungo maredo fitness sprava, Preluk

390.000,00

394.000,00

2.

Uređenje sunčališta na plaži BivioII. dio uređenja

600.000,00

545.000,00

3.

Uređenje sunčališta plaže Park Hotel zapad (ex Plaža 2)

681.000,00

480.000,00

4.

Uređenje staze uz šljunčanu plažicu istočno na plaži Igralište

220.000,00

199.000,00

5.

Izrada projekta staze uz more uz šljunčanu plažicu plaže Igralište

8.000,00

0,00

6.

Nabava znakova za označavanje riječkih plaža

20.000,00

8.000,00

7.

Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinskoobrtnički radovi):

sanitarnih objekata,

obalnih zidova,

obalnih šljunčanih i betonskih puteva,

sunčališta,staza,

stubišta, opreme (vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana, razastiranje i planiranje šljunka na plažama,

uređenje prilaza plažama,

uređenje obalnog puta Lungo mare,

ostalo.

435.000,00

431.000,00

8.

Građevinsko zanatski radovi na plažama (montaža i demontaža opreme)

50.000,00

0,00

9.

Nabava i postava fitnes sprava

44.000,00

37.000,00

10.

Nadzor nad izvođenjem radova uređenja sunčališta na plaži Bivio II. dio uređenja

12.000,00

0,00

11.

Nadzor nad izvođenjem radova uređenja sunčališta plaže Park Hotel zapad (ex plaža 2)

10.000,00

9.000,00

12.

Bravarski radovi: održavanje ograda, tobogana, penjalica i rukohvata na stubištima

249.000,00

25.000,00

13.

Održavanje stjenskog pokosa na plaži Glavanovo i Grčevo

320.000,00

307.000,00

14.

Projektna dokumentacija -idejni projekt, geodetski projekt i parcelacija za Obalnu šetnicu s plažama – zapad, dionica C

 

200.000,00

0,00

15.

Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka

 

100.000,00

93.000,00

16.

Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida

 

87.000,00

87.000,00

17.

Atestiranje platformi   i elektroinstalacija sanitarnih čvorova

9.000,00

9.000,00

18.

Utrošak električne energije za sanitarne čvorove

20.000,00

20.000,00

19.

Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

   5.000,00

3.000,00

20.

Izrada tehničke dokumentacije za usklađenje izvedenog stanja u katastru za sanaciju obalnog zida stubišta i staze na Preluci i za sanaciju zida u Pulskoj ulici kod kućnog broja 19.

 

 

10.000,00

10.000,00

21.

Prijelazni rad iz 2017. Uređenje plaže Brgudi

 

32.000,00

22.

Prijelazni rad iz 2017. Nadzor nad uređenjem plaže Brgudi

 

9.000,00

23.

Prijelazni rad iz 2017. Bravarski radovi: održavanje ograda, tobogana, penjalica i rukohvata na stubištima

 

112.000,00

24.

Spasilačka služba na plaži Ploče

 

25.000,00

 

Sveukupno

3.470.000,00

2.835.000,00

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 2.835.000,00 kn.”

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/176-36
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 11. prosinca 2018.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.