GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 9. studenoga 2018.

Godina V - broj 13.Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 30. listopada 2018. godine, donio je

 

 

 

R J E Š E NJ E
o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora
za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

U stalni sastav Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) imenuju se:

 1. Marijan Vundać, dipl. iur., za predsjednika,
 2. Denize Pangos, dipl.iur., za potpredsjednicu,
 3. Federika Nikolić, prof., za članicu,
 4. Vinko Randić, dipl.iur., za člana,
 5. Dragica Fadljević, dipl.oec., za članicu,
 6. Ingrid Ikanović, mag.iur., za članicu.

 

 

Članak 2.

 

Izborno povjerenstvo:

 • izravno brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća,
 • obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
 • ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
 • na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
 • određuje biračka mjesta za izbore za članove vijeća,
 • imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,
 • nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
 • nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća,
 • prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
 • objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
 • obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća. 

 

 

 

Članak 3.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/147-32
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 30. listopada 2018.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.