GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispr. i 123/17) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva bez naknade

 

 

 

I.

 

Grad Rijeka i srednjoškolske ustanove uz suglasnost Primorsko-goranske županije, kao njihova osnivača, sklopit će ugovore o prijenosu prava vlasništva nekretnina bez naknade zajedno sa svim teretima upisanim u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci i svim aktivnim plombama, kako slijedi:

  1. za nekretninu označenu kao kč.br. 2233 – školska zgrada pod br. 63/A Gombaonom i Perivojem u Sušaku – 567 čhv, upisane u zk.ul.br. 2376, k.o. Trsat-Sušak sa Graditeljskom školom za industriju i obrt, Rijeka, Podhumskih žrtava 4 i Građevinskom tehničkom školom, Rijeka, Podhumskih žrtava 4, svaki u ½ idealnog dijela,
  1. za nekretninu označenu kao kč.br. 980/1 – Prva riječka gimnazija i dvorište u Kurelčevoj ulici – 341 čhv, upisane u zk.ul.br. 5101, k.o. Rijeka sa Prvom riječkom hrvatskom gimnazijom, Rijeka, Frana Kurelca 1 i Gimnazijom Andrije Mohorovičića, Rijeka, Frana Kurelca 1, svaki u ½ idealnog dijela,
  1. za nekretninu označenu kao kč.br. 1741/2 – Đački dom stručnih škola – 739 čhv, upisane u zk.ul.br. 5101, k.o. Rijeka sa Učeničkim domom Kvarner, Rijeka, Vukovarska 12,
  1. za nekretninu označenu kao kč.br. 1114/4 – kuća broj 34, dvije gospodarske zgrade i dvorište u ul. Drage Žervea – 331,5 čhv, upisane u zk.ul.br. 5359, k.o. Podvežica sa Domom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34,
  1. za nekretnine označene kao kč.br. 6368 – Bulevard, dvorište, nadstrešnica, škola i dvorište – 3542 m², upisane u zk.ul.br. 1904, k.o. Sušak, kč.br. 6372 – Bulevard park – 3988 m², upisane u zk.ul.br. 1908, k.o. Sušak i kč.br. 6373 – Bulevard, garaža, pomoćna zgrada i dvorište – 575 m², upisane u zk.ul.br. 1906, k.o. Sušak sa Prvom sušačkom hrvatskom gimnazijom, Rijeka, Gajeva 1.

 

 

II.

 

Sve troškove u vezi sklapanja pojedinačnih ugovora iz točke I. ove Odluke, njihove provedbe u zemljišnim knjigama i drugim nadležnim tijelima snosit će Primorsko-goranska županija odnosno srednjoškolske ustanove koje koriste nekretnine.

 

 

 

III.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje pojedinačnih ugovora iz točke I. ove Odluke.

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/138
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.