GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 9. studenoga 2018.

Godina V - broj 13.Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 30. Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17), članka 68. Privremenog Statuta Dječjeg vrtića More i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 5. studenoga 2018. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića More

 

 

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More imenuju se:

– ASTRID MASSARI

– LJUBICA ZEC

– LJUBICA STOJANOVIĆ.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/150
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 5. studenoga 2018.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.