GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 2. listopada 2018. godine

Godina V - broj 10.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorskogoranske županijebroj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18) i točke IV. stavka 2. Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 10/14, 6/15, 8/16 i 6/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. rujna 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K
o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja
u dječjim vrtićima drugih osnivača na temelju provedenog javnog poziva

 

 

 

 

 1. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Žirafa s podružnicom Žirafica, kapaciteta 52 djece, za sufinanciranje vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, a jasličkog programa s iznosom od 1.218,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 165.648,00 kn.
 1. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Mala Vila, kapaciteta 50 djece, za sufinanciranje vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, a jasličkog programa s iznosom od 1.218,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 158.340,00 kn.
 1. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Mali Princ s podružnicom Mala Sirena, kapaciteta 74 djece, za sufinanciranje redovitog vrtićkog programa obogaćenog verificiranim posebnim programom s iznosom od 1.065,75 kn po djetetu mjesečno, a jasličkog programa s iznosom od 1.218,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 242.991,00 kn.
 1. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Zvjezdica mira, kapaciteta 60 djece, za sufinanciranje vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 182.700,00 kn.
 1. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Nazaret s podružnicom Mima, kapaciteta 92 djece, za sufinanciranje vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, a jasličkog programa s iznosom od 1.218,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 287.448,00 kn.
 1. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Pinokio, kapaciteta 20 djece, za sufinanciranje vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 60.900,00 kn.
 1. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Snjeguljica s podružnicom Sedam patuljaka, kapaciteta 40 djece, za sufinanciranje vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 121.800,00 kn.
 1. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Zlatan, kapaciteta 20 djece, za sufinanciranje vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 60.900,00 kn.
 1. Prihvaća se zahtjev Dječjeg vrtića Luna, kapaciteta 20 djece, za sufinanciranje vrtićkog programa s iznosom od 1.015,00 kn po djetetu mjesečno, odnosno ukupno za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine s 60.900,00 kn.
 1. Sredstva za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2018. godine u vrtićima iz točke 1.-9. ovoga zaključka osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu.
 1. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da s vrtićima iz točke 1.-9. ovoga zaključka sklopi ugovore o sufinanciranju. 
 1. Sredstva za nastavak sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2019. godine u vrtićima iz točke 1.-9. ovoga zaključka planirat će se u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu sukladno novom načinu sufinanciranja utvrđenom u Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18).
 1. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da sukladno novom načinu sufinanciranja iz točke 12. ovoga zaključka, od 1. siječnja 2019. godine s vrtićima iz točke 1.-9. ovoga zaključka sklopi anekse ugovora o sufinanciranju.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/102
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 27. rujna 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.