GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 2. listopada 2018. godine

Godina V - broj 10.Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 74/14, 7/16-pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. rujna 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU

 

 

I. OPĆI DIO

 

 

Članak 1.

 

 

Proračun Grada Rijeke za prvo polugodište 2018. godine ostvaren je kako slijedi:

 

 *Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu nalazi se na dnu stranice*

 

 

 

 

KLASA:021-05/18-01/95
URBROJ:2170/01-16-00-18-2
Rijeka, 27. rujna 2018.

  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu