GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 2. listopada 2018. godine

Godina V - broj 10.Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. rujna 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju predsjednika i imenovanju članice Odbora
za javna priznanja Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Tihomir Čordašev dužnosti predsjednika Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za predsjednika Odbora za javna priznanja Grada Rijeke imenuje se Andrej Poropat.

 

 

III.

 

Za članicu Odbora za javna priznanja imenuje se Morana Jokić.

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/100
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 27. rujna 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.