GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 2. listopada 2018. godine

Godina V - broj 10.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. rujna 2018. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

 

I.

 

 Razrješuje se Henriet Bilandžić dužnosti članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

  Za člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Alen Kulundžić Juranić.

 

 

III.

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/101
URBROJ: 2170-01-16-00-18-3
Rijeka, 27. rujna 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.