GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 2. listopada 2018. godine

Godina V - broj 10.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. rujna 2018. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o razrješenju članice i izboru člana Odbora za kulturu
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Laura Marchig dužnosti članice Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za člana Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Lucio Slama.

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/101
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 27. rujna 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.