GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 2. listopada 2018. godine

Godina V - broj 10.Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01), članka 27. stavak 1. Statuta ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. rujna 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnatelja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

 

 

I.

 

Imenuje se EDVIN LIVERIĆ BASSANI za ravnatelja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

 

 

II.

 

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a teče od 1. siječnja 2019. godine.

 

 

III.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Obrazloženje

 

Upravno vijeće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku objavilo je u “Novom listu” te službenim portalima HZZZ-a i Grada Rijeke dana 24. srpnja 2018. godine natječaj za imenovanje ravnatelja. Rok za dostavu prijava na natječaj određen je do 24. kolovoza 2018. godine te je na natječaj pristiglo pet prijava i to Berislava Jankovića, Nemanje Cvijanovića, Sanje Stevanović, Edvina Liverića Bassanija i Ivice Nikolca.

 

Pri donošenju odluke Upravno vijeće je vodilo računa o zakonskoj proceduri i zadovoljenim uvjetima raspisanog natječaja. Procjenu je vršilo temeljem utvrđenih kriterija i obavljenih razgovora s kandidatima čiji je program bio usklađen s djelatnostima propisanim Statutom Ustanove.

 

Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije te razgovora s kandidatima, Upravno vijeće odlučilo je predložiti Edvina Liverića Bassanija za ravnatelja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku. Njegov program sustavno obuhvaća dosadašnje djelovanje HKD-a sa prijedlogom i planom budućih aktivnosti, a sukladno Statutu ustanove. Prijedlog programa potvrđuje njegovo veliko iskustvo stečeno kroz dugogodišnje djelovanje na području izvedbenih umjetnosti, dokazuje kompetencije i sposobnosti u organiziranju i koordiniranju nacionalnih i međunarodnih programa, manifestacija i višegodišnjeg vođenja međunarodnih festivala na području suvremene umjetnosti, kako u izvedbenim tako i u likovnim djelatnostima.

 

U pogledu pribavljanja prethodnog mišljenja stručnog, odnosno umjetničkog osoblja u Ustanovi, a koje se sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o upravljanju javnih ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01) treba ishoditi prije imenovanja ravnatelja, ističe se da se isto nije moglo zatražiti s obzirom da u Ustanovi trenutno nije zaposleno stručno, odnosno umjetničko osoblje.

 

S obzirom da je, sukladno članku 5. stavku 4. Zakona o upravljanju javnih ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01), prije imenovanja ravnatelja Ustanove potrebno ishoditi i mišljenje nadležnih kulturnih vijeća, utvrđeno je da su se Kulturno vijeću za dramsku umjetnost, ples i pokret i Kulturno vijeće za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost pozitivno očitovali o kandidatu i njegovom programu rada i razvoja koji je dostavljen na natječaj.

 

Kulturno vijeće za dramsku umjetnost, ples i pokret u prijedlogu programa Edvina Liverića Bassanija prepoznalo je bitne strateške ciljeve za razvoj ustanove i sve vrijednosti njegovog programa koje se podudaraju sa širokim spektrom djelatnosti HKD-a i važnom ulogom ove ustanove za grad Rijeku. Kulturno vijeće za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost istaknulo je u ponuđenom programu Edvina Liverića Bassanija sustavan i planski pristup upravljanju temeljenom na analizama postojećeg stanja te strategijama budućeg razvoja novoosnovane ustanove.

 

Slijedom naprijed navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor tužbom pred nadležnim Upravnim sudom u roku od trideset dana od dostave ove Odluke.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/98
URBROJ: 2170-01-16-00-18-5
Rijeka, 27. rujna 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.