GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: 2. listopada 2018.

Godina V - broj 10.Na temelju članak 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 15. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. srpnja 2018. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Psihijatrijske bolnice Lopača

 

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača imenuju se:

– Milan Ivaniš, za predsjednika,

– Rajko Miškulin, za člana,

– Dunja Kuhar, za članicu.

 

  

II.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/106-26
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 24. srpnja 2018.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.