GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: 2. listopada 2018.

Godina V - broj 10.Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 61/18), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 13. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i članka 58. stavka 1. podstavka 11. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18), Gradonačelnik Grada Rijeke, 19. rujna 2018. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

 

 

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti od strane osnivača imenuju se:

            – Volga Rena,

            – Damir Šegota,

            – Damir Stojnić.

 

II.

 

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/117
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 19. rujna 2018.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.