GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 2. listopada 2018. godine

Godina V - broj 10.Nakon izvršenog uvida u objavljeni tekst Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica, objavljene u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 9/18 od 18. srpnja 2018. godine, uočeno je da je propušteno objaviti Grafički prilog iz članka 3. Odluke te se daje

 

 

 

 

I S P R A V A K

 

           

 

Objavljuje se Grafički prilog iz članka 3. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica koji je sastavni dio Odluke kako slijedi:

 

 

*Grafički prilog nalazi se na dnu stranice*

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/92
URBROJ: 2170-01-16-00-18-3
Rijeka, 19. 9. 2018.

 

URED GRADA
v.d. Pročelnika Ureda Grada
Verena Lelas Turak, v.r.

 

Prilog 1.Grafički prilog