OSTALO / Datum tiskanog izdanja: 2. listopada 2018.

Godina V - broj 10.GRAD RIJEKA, Rijeka, zastupan po gradonačelniku mr.sc. Vojku Obersnelu (u daljnjem tekstu: Grad)

i

SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE zastupan po predsjednici Božici Žilić i

SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE, zastupan po predsjednici Boženi Strugar

(u daljnjem tekstu: Sindikat)

 

sklopili su 17. rujna 2018. godine

 

 

 

 

DODATAK (1)
Kolektivnog ugovora
za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka

 

 

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 4. prosinca 2017. godine sklopile Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka (“Službene novine Grada Rijeke” broj 12/17).

Ugovorne strane suglasno utvrđuju Dodatak (1) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka (u daljnjem tekstu: Dodatak).

 

 

Članak 2.

 

Ugovorne strane suglasne su da se u Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka (u daljnjem tekstu: Ugovor), Tablica iz članka 46. Ugovora koja čini njegov sastavni dio, mijenja i glasi kako je utvrđeno u Tablici koji se nalazi u privitku (Privitak 1) koji čini sastavni dio ovog Dodatka.

           

 

Članak 3.

 

U članku 88. stavku 4. iza riječi: „radnika” briše se zarez i riječi: „ te ako neopravdano odbije zaposlenje na ponuđenim mu poslovima”.

 

 

 

Članak 4.

 

U članku 91. stavku 1. riječ: „Ravnatelj” zamijenjuje se riječima: „Upravno vijeće”.

 

 

Članak 5.

 

Ostale odredbe Ugovora ostaju neizmijenjene.

 

Članak 6.

 

Ugovorne strane su suglasne da je ovaj Dodatak Ugovora sklopljen danom njegova potpisivanja, a stupa na snagu 1. listopada 2018. godine, od kojeg se dana primjenjuju i njime izmijenjeni, odnosno utvrđeni novi koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta prikazani u Tablici iz članka 2. ovog Dodatka Ugovora, izuzev koeficijenata složenosti utvrđenih za poslove radnih mjesta Pomoćni kuhar i Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece, koji će se na obračun plaća predmetnih radnih mjesta primijeniti počevši od  plaće za mjesec siječanj 2018. godine.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, zaposlenicima koji obavljaju poslove radnih mjesta Pomoćni kuhar i Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece, uz plaću za mjesec rujan 2018. godine, isplatit će se i razlika plaća obračunatih i isplaćenih prema koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta utvrđenim Ugovorom i koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta utvrđenim ovim Dodatkom Ugovora.

 

 

Članak 7.

 

Ovaj Dodatak Ugovora objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 601-01/16-01/25
URBROJ: 2170/01-04-00-18-31

 

 

 

 

GRAD RIJEKA                       SINDIKAT RADNIKA                        SINDIKAT OBRAZOVANJA,

                                              U PREDŠKOLSKOM ODGOJU             MEDIJA I KULTURE    

                                             I OBRAZOVANJU HRVATSKE              HRVATSKE

 

Gradonačelnik                       Predsjednica                                       Predsjednica

 

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.     Božena Strugar, v.r.                            Božica Žilić, v.r.

 

 

Privitak 1.