GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama
na pomorskom dobru na području grada Rijeke

                                                         

 

Članak 1.

 

U Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

  1. Karmen Mlacović, dipl.ing.građ., kao predstavnica Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, za predsjednicu,
  1. dr.sc. Darko Glažar, dipl.inž.kap, kao predstavnik Lučke kapetanija Rijeka, za člana,
  1. Duško Brkić, kao predstavnik Ministarstva financija, Porezne uprave Rijeka, Područnog ureda Rijeka, Službe za nadzor, za člana.

 

 

Članak 2.

 

Zadaci Povjerenstva utvrđeni su člancima 9. i 10. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

 

 

Članak 3.

 

Članovi Povjerenstva se imenuju na vrijeme od četiri godine.

 

 

Članak 4.

 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

 

 

Članak 5.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/86
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.