GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci
rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu

 

 

 

 

 

 

I. OCJENA STANJA

 

1. Dječji vrtić Rijeka

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, javne predškolske ustanove koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za 2018./2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz pet centara predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: centar), odnosno kroz 31 podcentar predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: podcentar), u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

U pedagoškoj 2017./2018. godini, redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja ostvaruje se za 3.250 djece u 180 odgojnih skupina, od čega je 55 jasličkih odgojnih skupina i 125 vrtićkih odgojnih skupina.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a u Dječjem vrtiću Rijeka ostvaruje se za oko 902 djece. U redoviti 10-satni program upisano je 42 djece pripadnika romske nacionalne manjine raspoređene unutar centara, a jedno romsko dijete prijavilo se u program predškole.

U odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10) – u daljnjem tekstu: Državni pedagoški standard, uključuju se djeca s teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema propisima iz područja socijalne skrbi.

U Dječji vrtić Rijeka upisano je 71 dijete s teškoćama u razvoju, od čega je 22 djece polaznik odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom za djecu s teškoćama, a 49 djece je integrirano u redovitim skupinama. Rad s djecom s teškoćama u posebnim skupinama organiziran je u podcentru Krnjevo – jedna skupina za djecu s motoričkim teškoćama, podcentru Maestral – dvije skupine za djecu s poremećajem iz spektra autizma, podcentru Veseljko – jedna skupina djece s intelektualnim teškoćama i podcentru Đurđice – jedna skupina za djecu s poremećajem iz spektra autizma.

U sklopu redovitog programa, u Dječjem vrtiću Rijeka provode se programi koji svojim specifičnim sadržajima obogaćuju redoviti 10-satni program te za koje je dobivena suglasnost nadležnog ministarstva. Navedeni programi integrirani su u redoviti program te su postali dio standarda predškolskog odgoja u Rijeci. Redoviti program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta provodi se u podcentrima Zamet, Galeb, Krnjevo, Mavrica i Drenova. Provode ga odgojitelji i voditelji programa kinezioloških aktivnosti. U pedagoškoj 2017./2018. godini upisano je 284 djece u 13 odgojnih skupina. Program ranog učenja engleskog jezika provodi se u podcentrima Krijesnica, Kvarner, Vežica i Potok. Program ranog učenja talijanskog jezika provodi se u podcentrima Morčić i Podmurvice. Program ranog učenja engleskog jezika s elementima informatičke pismenosti provodi se u podcentru Radost. Svi navedeni programi namijenjeni su djeci od treće godine života do polaska u školu. Ukupno je u jezične programe upisano 143 djece u sedam odgojnih skupina. Program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine provodi se za djecu od jedne do tri godine starosti u podcentru Mirta, a za djecu od treće godine života u podcentrima Mirta, Gardelin, Zvonimir Cviić, Topolino, Belveder i Gabbiano. U program je upisano 143 djece u sedam odgojnih skupina. Program obogaćen katoličkim vjerskim odgojem provodi se u podcentrima Potok, Rastočine i Gardelin, a namijenjen je djeci od navršene treće godine života do polaska u školu. U program je upisano 59 djece u tri odgojne skupine.

U okviru Dječje bolnice Kantrida organiziran je poludnevni odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi koja zbog liječenja borave u bolnici duže vrijeme. Svi troškovi programa u Dječjoj bolnici Kantrida financiraju se u potpunosti iz Proračuna Grada Rijeke te je stoga program za sve roditelje besplatan, bez obzira na njihovo prebivalište. Program svake pedagoške godine pohađa prosječno 50 djece i s njima rade dvije odgojiteljice.

U Dječjem vrtiću Rijeka zaposlen je, uz tehničko i pomoćno osoblje, 521 djelatnik. Na stručnim poslovima, osim 365 odgojitelja, radi i osam pedagoga, šest psihologa, 13 stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, pet zdravstvenih voditeljica i osam rehabilitatora odgojitelja, dva fizioterapeuta dok su za potrebe ostvarivanja sportskog programa zaposlena dva voditelja programa kinezioloških aktivnosti.

U Dječji vrtić Rijeka upisana su i djeca koja zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija te se sredstva za njihov boravak osiguravaju u proračunu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb na temelju Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17), kojom je utvrđeno pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka. Broj ove djece se mijenja iz mjeseca u mjesec, a roditelji-korisnici usluga dobivaju subvenciju odnosno naknadu od 30% do 100%, ovisno o zadovoljenom kriteriju. Na isti način subvencioniraju se roditelji u vrtićima drugih osnivača. Pravo na djelomično ili potpuno podmirenje troškova boravka u jaslicama i vrtićima (u iznosu mjesečne cijene za usluge redovitog programa predškolskog odgoja ustanove Dječji vrtić Rijeka), na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, mogu ostvariti roditelji, skrbnici ili udomitelji s prebivalištem ili stalnim boravkom na području grada Rijeke, čija su djeca polaznici jaslica ili vrtića na području grada i okolice. Navedeni troškovi podmiruju se u cijelosti za djecu iz kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade (državna novčana pomoć), kućanstava čiji su ukupni prihodi niži od gradskih cenzusa minimalnih prihoda za određeni broj članova kućanstva, djecu iz jednoroditeljskih kućanstava čiji su ukupni mjesečni prihodi niži od gradskih cenzusa minimalnih prihoda uvećanih za 20%, zatim za djecu koja su korisnici prava na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu ili socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije, udomljenu djecu, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida, djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i djecu civilnih invalida rata. Korisnicima dječjeg doplatka, Grad Rijeka podmiruje 30% troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima. Grad Rijeka je za 740 djece koji su korisnici gore navedenih socijalnih mjera Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb utrošio oko 3 milijuna kuna.

Dječji vrtić Rijeka sustavno radi na provedbi Državnog pedagoškog standarda te je uspješno implementirao odredbe istog koje se odnose na definiranje i ustroj programa predškolskog odgoja, normativa za broj zaposlenih odgojitelja, stručnih suradnika i viših medicinskih sestara, propisanog broja sati neposrednog rada odgojno-obrazovnih radnika s djecom, mjera zdravstvene zaštite i prehrane djece, mjerila za financiranje programa te praćenja kvalitete rada predškolskih ustanova. Zbog stalnog rasta potreba djece za redovitim cjelodnevnim programom predškolskog odgoja, postepeno se provode odredbe Državnog pedagoškog standarda o maksimalnom broju djece u odgojno-obrazovnim skupinama te o nekim prostornim i tehničkim uvjetima za provedbu programa predškolskog odgoja. Stoga je Grad Rijeka nastavio s ulaganjima u nove vrtićke kapacitete i to izgradnjom dječjih vrtića Morčić na Gornjoj Vežici i Đurđice na Vojaku čime se nastojalo zadovoljiti potrebe roditelja za upisom djece u vrtić na istočnom dijelu grada. Ukupna planirana vrijednost radova na ovim vrtićima je 37.000.000,00 kuna.

Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 10/14, 6/15, 8/16 i 6/17) – u daljnjem tekstu: Plan mreže, propisano je da će Grad Rijeka provesti statusnu promjenu Dječjeg vrtića Rijeka sukladno zakonu kojim se uređuju ustanove, Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) – u daljnjem tekstu: zakon te Državnom pedagoškom standardu, na način da će se Dječji vrtić Rijeka podijeliti na šest ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja kada se za to steknu svi preduvjeti (financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi preduvjeti).

S obzirom na gore navedeno, Grad Rijeka donio je Odluku o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) – u daljnjem tekstu: Odluka, kojom se Dječji vrtić Rijeka dijeli na tri javne ustanove i to na način da se osnivaju dva nova dječja vrtića pod nazivom Dječji vrtić Sušak, sa sjedištem u Rijeci, Braće Stipčić 32 i Dječji vrtić More, sa sjedištem u Rijeci, Marohnićeva 12, dok Dječji vrtić Rijeka nastavlja s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 6. svibnja 2017. godine Rješenje kojim se ocjenjuje da je Odluka sukladna sa zakonom. Nadalje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je i potrebne suglasnosti na redoviti 10-satni program odgojno-obrazovnog rada za djecu rane i predškolske dobi u organizaciji Dječjeg vrtića Sušak u osnivanju u Rijeci te na redoviti 10-satni program odgojno-obrazovnog rada za djecu rane i predškolske dobi u organizaciji Dječjeg vrtića More u osnivanju u Rijeci.

Člankom 8. Odluke propisano je da će se Diobenom bilancom utvrditi podjela nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava te prava i obveza između Dječjeg vrtića Rijeka i novoosnovanih dječjih vrtića Sušak i More. Diobenu bilancu izradit će do 1. siječnja 2019. godine posebno povjerenstvo imenovano iz reda djelatnika sadašnjeg Dječjeg vrtića Rijeka i osnivača, a temeljem Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/18-04/54-17, URBROJ: 2170/01-15-00-18-64 od 26. ožujka 2018. godine.

Grad Rijeka će nastaviti s postupkom provođenja statusne promjene kada se steknu preduvjeti potrebni za njenu daljnju provedbu.

Pored navedenog, vrijedi istaknuti da je u suradnji s Talijanskom unijom u planu izgradnja novog dječjeg vrtića na području Krnjeva, namijenjenog djeci pripadnika talijanske nacionalne manjine te izrada projektne dokumentacije za gradnju dječjeg vrtića na području Rastočine.

 

 

 2. Dječji vrtići drugih osnivača

 

Grad Rijeka, osim što širi kapacitete za prijem djece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač, već niz godina sufinancira i redoviti program ranog i predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke. U odnosne je vrtiće prosječno smješteno oko 380 djece s područja grada Rijeke. Državni pedagoški standard definira broj djece u odgojnim skupinama te upravo prema navedenom standardu i prostornim uvjetima ti vrtići imaju mogućnost primiti, odnosno upisati do najviše 468 djece, a Grad Rijeka se ugovorno obvezao sufinancirati ih.

Grad Rijeka trenutno sufinancira djelatnost predškolskog odgoja u deset vrtića drugih osnivača, i to:

1. Dječji vrtić “Mala vila” čiji je osnivač Društvo prijatelja Waldorfske pedagogije.

     U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 47 djece raspoređenih u dvije vrtićke i jednu jasličku skupinu.

2. Dječji vrtić “Maza” čiji je osnivač Zvjezdana Balen-Vuglač.

      U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano šestero djece raspoređenih u dvije odgojne skupine.

3. Dječji vrtić “Pinokio” čiji je osnivač Ines Žic.

      U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 15 djece u jednu odgojnu skupinu.

4. Dječji vrtić “Nazaret” i Područni vrtić “Mima” čiji je osnivač Družba sestara Presvetog Srca Isusovoga.

      U vrtiću “Nazaret” je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 55 djece raspoređenih u tri odgojne skupine. U područnom vrtiću “Mima” upisano je 31 dijete raspoređeno u jednu vrtićku i jednu jasličku odgojnu skupinu.

5. Dječji vrtić “Zvjezdica mira” čiji je osnivač Družba sestara milosrdnica.

      U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 42 djece raspoređenih u tri odgojne skupine.

6. Dječji vrtić “Snjeguljica” i područni vrtić “Sedam patuljaka” čiji je osnivač Barbara Drezga.

      U vrtiću “Snjeguljica” je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 16 djece u jednu odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Sedam patuljaka” upisano je 19 djece u jednu odgojnu skupinu.

7. Dječji vrtić “Mali princ” i Područni dječji vrtić “Mala sirena” čiji je osnivač Sandra Cikač Stjepić.

      U vrtiću “Mali princ” je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 19 djece u jednu odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Mala sirena” upisano je 43 djece raspoređenih u dvije vrtićke i jednu jasličku odgojnu skupinu.

8. Dječji vrtić “Zlatan” čiji je osnivač Vinka Mataija.

      U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 20 djece u jednu odgojnu skupinu.

9. Dječji vrtić “Žirafa”i Područni dječji vrtić “Žirafica” čiji je osnivač Marija Šimunović.

      U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 32 djece raspoređenih u jednu vrtićku i jednu jasličku odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Žirafica” upisano je 20 djece u jednu odgojnu skupinu.

10. Dječji vrtić “Luna” čiji je osnivač Dolores Matković.

      U vrtiću je u mjesecu rujnu 2017. godine upisano 16 djece u jednu odgojnu skupinu.

Ukupno je u vrtiće drugih osnivača u pedagoškoj 2017./2018. godini upisano 381 dijete s područja grada Rijeke. Djeca su smještena u 25 odgojnih skupina od kojih je 21 vrtićkih i četiri jasličke skupine.

Grad Rijeka u pedagoškoj 2017./2018. godini sufinancira predškolsku djelatnost u vrtićima drugih osnivača u redovitom 10-satnom i 6-satnom programu samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Redoviti program ranog i predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancira se mjesečnim iznosom po djetetu od 1.015,00 kn za cjelodnevni program ili mjesečnim iznosom od 710,00 kn za poludnevni program. Programom se sufinancira predškolska djelatnost u vrtićima drugih osnivača na način da se uz postojeći iznos sufinanciranja redovitog cjelodnevnog i poludnevnog programa sufinancira svaki verificirani posebni program koji obogaćuje redoviti cjelodnevni ili poludnevni program za još 5% na iznos programa, ali samo ukoliko se isti dodatno ne naplaćuju od roditelja-korisnika usluga. Također se sufinancira jaslički program povećanjem sufinanciranja za 20% na cijenu redovitog cjelodnevnog, odnosno poludnevnog programa.

U pedagoškoj 2017./2018. godini Grad Rijeka sufinancira do najviše 20 djece s prebivalištem u gradu Rijeci u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke i to s iznosom od 810,00 kn po djetetu mjesečno. U navedenim vrtićima upisano je prosječno 17 djece s područja grada Rijeke.

 

 

II. CILJEVI DONOŠENJA PROGRAMA

           

Ovim je Programom obuhvaćeno ostvarenje sljedećih ciljeva:

– stvaranje uvjeta za što veći obuhvat djece predškolskog uzrasta, sukladno Državnom pedagoškom standardu,

– izrada prijedloga mreže predškolskih ustanova kojim će se postići racionalno planiranje i osiguravanje prostornih, materijalnih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta,

– sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača sukladno realnim potrebama roditelja i djece, iz proračunskih sredstva Grada Rijeke,

– stvaranje uvjeta za kvalitetno zadovoljavanje razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda,

– osiguravanje sufinanciranja programa ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja djece čiji roditelji imaju prebivalište u gradu Rijeci, sklapanjem ugovora s dječjim vrtićima drugih osnivača u susjednim gradovima i općinama. 

 

 

 

III. PROVEDBA PROGRAMA

 

 

1. Dječji vrtić Rijeka

 

Dječji vrtić Rijeka provodi odgojno-obrazovni program prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Isti predstavlja podršku razvoju odgoja i obrazovanja, skrbi i zaštiti djeteta rane i predškolske dobi te potrebama zaposlenih roditelja.            

U Dječjem vrtiću Rijeka, sukladno potrebama i interesima roditelja, planira se ostvarenje sljedećih programa:

Redoviti cjelodnevni program – organiziran u trajanju od 10-sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu te je temeljni program u svim dječjim vrtićima jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja – korisnika usluga, a čini 2/3 kapaciteta Dječjeg vrtića Rijeka. Sukladno Državnom pedagoškom standardu, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redo Program za djecu od 6 mjeseci do jedne godine – provodit će se u tri odgojno-obrazovne skupine sa ukupno 15 djece i to u podcentrima Turnić, Krijesnica i Morčić.viti program.

Program za djecu od 6 mjeseci do jedne godine – provodit će se u tri odgojno-obrazovne skupine sa ukupno 15 djece i to u podcentrima Turnić, Krijesnica i Morčić.         

Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i potpuno je besplatan za roditelje – korisnike usluga, a sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj 107/14), program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić Rijeka provodit će se u okviru redovitog programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama osigurat će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju – planiraju se u podcentrima Krnjevo, Maestral, Đurđice i Veseljko u pet odgojnoobrazovnih skupina. U sklopu timskog pristupa provodit će se fizikalna terapija, tretman s edukacijskim rehabilitatorima, logopedska terapija, psihologijska procjena i praćenje razvoja, a prema potrebi i psihološki tretman djece i roditelja. Osim navedenog, nastavit će se s inkluzijom djece s teškoćama u redovite skupine u svim podcentrima gdje za to postoje uvjeti.

Programi za nacionalne manjineu Dječjem vrtiću Rijeka provodi se redoviti cjelodnevni program za djecu talijanske nacionalne manjine u podcentrima Mirta, Zvonimir Cviić, Gabbiano, Topolino, Belveder i Gardelin. Kraći program na slovenskom jeziku za djecu slovenske manjine i nadalje će se provoditi u podcentru Bulevard.

Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima provode se u okviru redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno, a ostvaruju ga po dva odgojitelja. U ove programe mogu se upisati djeca sa navršenih tri godine života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću Rijeka djeci se u okviru redovitih programa nudi: učenje stranih jezika, informatike, sportski program, katoličko vjerski program, program obogaćen elementima Waldorfske pedagogije, program za darovitu djecu te drugi programi koji su prilagođeni interesima djece.

Program smjenskog rada namijenjen je roditeljima koji rade u smjenama, a organiziran je u podcentru Potok. Planirano je pet odgojno-obrazovnih skupina od čega su tri vrtićke te dvije jasličke skupine.

U pedagoškoj 2018./2019. godini, planira se, i dalje u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije provođenje programa zdrave prehrane. U sklopu programa provodit će se ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta u dječjim vrtićima. Vrijedi istaknuti da je djeci upisanoj u Dječji vrtić Rijeka koja boluju od celijakije, ponuđena bezglutenska prehrana koja se priprema u zasebnoj kuhinji.

Dječji vrtić Rijeka će i nadalje biti partner Učiteljskog fakulteta u provođenju projekta „Centar istraživanja djetinjstva“ te vježbaonica za edukaciju studenata. Dječji vrtić Rijeka je sudionik međunarodnog projekta pod nazivom „Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti“ u okviru programa Erasmus+. Projekt je pokrenut u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država: Belgijom, Italijom, Francuskom i Španjolskom, a provodit će se i u pedagoškoj 2018./2019. godini.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Rijeka. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Rijeka predstavlja zakonsku obvezu, a konkretnije je uređeno Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko- goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11). Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/15 i 8/18) određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa. Skala se tako kreće od najnižih 385,00 kuna za poludnevni boravak organiziran u posebnoj odgojnoj skupini poludnevnog boravka do najviših 720,00 kuna za cjelodnevni boravak ili poludnevni boravak organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka.

Na temelju Zakona, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13) i Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić Rijeka, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.  

Pravilnikom je propisano da prednost pri upisu ostvaruje dijete koje:

– zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,

– dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,

– dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Rijeci,

– dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom.

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.

Sukladno Pravilniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi u Dječji vrtić Rijeka. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u centre. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića Rijeka dužan je odnosni zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.       

Puna mjesečna cijena usluga utvrđena je u iznosu:

a) redoviti cjelodnevni 10-satni program …………….…………………………2.167,20 kn

b) redoviti poludnevni 6-satni program:

– organiziran u odgojnoj skupini poludnevnog boravka ………….….1.517,04 kn
– organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka …….…..….2.167,20 kn
c) 10- satni program za djecu s teškoćama u razvoju ……….………..8.541,05 kn
d) program poludnevnog boravka u bolnici Kantrida ……………….….1.517,04 kn
e) program predškole…………………………………………………………………………….70,00 kn.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se kako slijedi:

  • roditelju–korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,
  • roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića Rijeka iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka i da su članovi istog kućanstva,
  • za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića Rijeka zbog bolesti, o čemu roditelj dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,
  • za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću Rijeka do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se za 70%.    

Grad Rijeka putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i nadalje će sufinancirati roditelje-korisnike usluga koji zadovoljavaju jedan od kriterija socijalnog programa.

U Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Rijeka planirano je ukupno 92.994.380,00 kuna.         

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2018. godinu planirano je:

 

R.br.

Naziv aktivnosti

Plan 2018.

1.

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

55.217.500,00

2.

Programska djelatnost ustanove

20.190.100,00

3.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola,   programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama

     526.330,00

4.

Otplata zajma

16.793.000,00

5.

Nabava opreme

     200.000,00

6.

Erasmus+umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti EU

      67.450,00

 

Ukupno

     92.994.380,00

 

 

           

2. Dječji vrtići drugih osnivača

 

Ovaj Program uključuje i sufinanciranje programa predškolskih ustanova u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba kojih je na području grada Rijeke ukupno deset.

U pedagoškoj 2018./2019. godini, roditelji s područja grada Rijeke koji upisuju dijete u jedan od vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke, plaćat će istu cijenu redovitog vrtićkog ili jasličkog programa, bez obzira u koji vrtić će dijete upisati.

Novi način sufinanciranja započet će 1. siječnja 2019. godine.

Redoviti cjelodnevni 10-satni i poludnevni 6-satni program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancirat će se samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Roditelj-korisnik usluga dječjih vrtića sudjelovat će u punoj mjesečnoj cijeni redovitog 10- satnog programa iznosom od 720,00 kn ili redovitog poludnevnog 6-satnog programa iznosom od 385,00 kn. Iznimno, za roditelje koji su u prošloj pedagoškoj godini za redoviti cjelodnevni ili poludnevni program plaćali manji iznos od gore navedenog, njihov udio u mjesečnoj cijeni neće se povećavati. Grad Rijeka uplaćivat će dječjim vrtićima ostatak iznosa do pune mjesečne cijene programa, određene temeljem mjesečnih izvješća, dostavljenih od strane vrtića u razdoblju od rujna 2017. do ožujka 2018. godine. Predmetni iznosi sufinanciranja utvrdit će se ugovorima o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja koje Grad Rijeka sklapa sa svim dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke. Dječji vrtići koji uz redoviti program, provode posebni, kraći ili alternativni program moći će isti dodatno naplatiti od roditelja-korisnika usluga.

Treba naglasiti da osnivači dječjih vrtića samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu te su sukladno Zakonu dužni osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjih vrtića i to prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Upisi djece u dječje vrtiće drugih osnivača obavljat će se u mjesecu svibnju tekuće pedagoške godine i to na određenim lokacijama za sve dječje vrtiće na području grada Rijeke. Prilikom upisa djeteta, roditelji su dužni dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

U skladu s Državnim pedagoškim standardom, kapacitet u vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci je 468 djece te će se i proračunska sredstva planirati na toj osnovi. S obzirom da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu politiku vrtića drugih osnivača i nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području grada Rijeke, Grad Rijeka će u svom Proračunu osigurati sredstva prema maksimalnom broju upisane djece s riječkog područja. Iz dosadašnjeg iskustva vidljivo je da dolazi do promjene broja djece koja koriste programe različitog trajanja tijekom godine te bi planiranje manjih sredstava na osnovu trenutnog odabira moglo dovesti do manjka sredstava u budućnosti. Navedeni princip izračuna primjenjiv je i u pojedinačnim izračunima sredstava za pojedini vrtić te je tako izračunat iznos naveden i u ugovorima koje Grad Rijeka potpisuje s dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke. Za očekivati je da će vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva raspoloživa mjesta ponuditi građanima Rijeke.

Grad Rijeka već duži niz godina sufinancira predškolsku djelatnost u vrtićima drugih osnivača na području drugih gradova i općina, uz uvjet da oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Obzirom da je potreba roditelja s područja grada Rijeke za upis djeteta u neki od dječjih vrtića izvan grada Rijeke iskazana i ove godine, isti imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za sufinanciranje Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. S navedenim vrtićima, Grad Rijeka sklopit će ugovore o sufinanciranju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za najviše 20 djece. Redoviti cjelodnevni 10-satni program predškolskog odgoja sufinancirat će se mjesečnim iznosom od 810,00 kn po djetetu mjesečno ili iznosom od 567,00 kn za redoviti poludnevni 6-satni program.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17), određenim se kategorijama roditelja – korisnika usluga s područja grada Rijeke sa potpuno istim iznosima subvencionira cijena usluge Dječjeg vrtića Rijeka i cijena usluge vrtića drugih osnivača.

Za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu osigurat će se 6.483.680,00 kuna.

 

 

IV. OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE

 

Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija. Obrasci i dokumentacija potrebna za prijavu na javni poziv nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa (Privitak 1).

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, koji su utvrđeni Planom mreže i koji su u prošloj pedagoškoj godini poštivali odredbe ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja. Prijavu na javni poziv pristupnik obavezno podnosi putem pošte. Pristupnik je dužan obrazac nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno s potpunom dokumentacijom u roku koji je naveden u javnom pozivu. Sve dostavljene prijave obradit će i ocijenit Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, na osnovu temeljnih kriterija kvalitete sukladno:

– Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)

– Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)

– Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97)

– Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)

– Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 105/02, 55/06 i 121/07)

– Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 114/02)

– Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 5/15).  

O načinu provedbe ovoga Programa u okviru sredstava osiguranih Proračunom Grada Rijeke za pojedine namjene odlučuje Gradsko vijeće Grada Rijeke.

 

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”. 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/75
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 Privitak 1.