GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine” broj 42/18), odredbi Uredbe EU broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, od 27. travnja 2016. godine, o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17), Gradonačelnik Grada Rijeke, 26. lipnja 2018. godine, donio je

 

 

 

PRAVILNIK
o korištenju sustava videonadzora

 

 

 

Članak 1.

 

Sustav videonadzora u smislu odredbi ovog Pravilnika odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koje obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustave pohrane temeljenih na odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi Uredbe EU broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) u odnosu na službene objekte i prostorije Grada Rijeke kao voditelja obrade (u daljnjem tekstu: Grad).

 

 

Članak 2.

 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 3.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se:

 1. svrha i opseg osobnih podataka koji se prikupljaju videonadzorom,
 2. prostori koji su obuhvaćeni videonadzorom,
 3. osobe koje imaju pravo pristupa video snimkama,
 4. davanje izjave o povjerljivosti,
 5. drugi korisnici koji imaju pravo uvida u prikupljene osobne podatke te
 6. rok čuvanja video snimki na kojima se nalaze osobni podaci.

 

 

Članak 4.

 

Sustav videonadzora koristi se isključivo u svrhu zaštite i sigurnosti zaposlenika i ostalih osoba koje se nađu u prostorima Grada, a osobito radi kontrole ulazaka i izlazaka iz službenih radnih prostorija i ostalih prostora te radi smanjenja izloženosti zaposlenika i ostalih osoba riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja.

Sustav videonadzora koristi se i radi kontrole osoba koja borave ili posjećuju Grad te radi eventualnog oštećenja ili otuđenja imovine.

 

 

Članak 5.

 

Sadržaji snimki iz sustava videonadzora Grada predstavljaju osobne podatke u smislu Zakona i Uredbe, budući da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu: ispitanik).

 

 

Članak 6.

 

Osobni podaci iz sustava videonadzora moraju se obrađivati zakonito, a mogu se prikupljati samo u svrhu iz članka 4. ovog Pravilnika koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom putem videonadzora.

Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje određene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla određena svrha.

 

 

Članak 7.

 

Grad je obvezan označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina oko objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odrebi članka 13. Uredbe, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pruža informacija da je prostor pod videonadzorom te podaci o voditelju obrade i kontakt podaci putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

 

Članak 8.

 

Sustav videonadzora čini ukupno četrdeset i tri (43) uređaja (kamera) kojima se nadziru sljedeći prostori:

 

Sustav videonadzora aktivan je 24 sata dnevno, svih sedam dana u tjednu.

 

 

Članak 9.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem sustava videonadzora, imaju:

 • Gradonačelnik;
 • Pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu;
 • Voditelj-ravnatelj 1 Direkcije za opće i kadrovske poslove;
 • Voditelj 1 Službe za sigurnost na radu i opće poslove;
 • Pročelnik Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje;
 • Voditelj Kabineta Gradonačelnika – Službe za odnose s javnošću i protokol;
 • Stručni suradnik 1 za koordinaciju poslova Gradonačelnika;
 • Viši savjetnik za informacijsku sigurnost.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju koristiti snimke iz sustava videonadzora suprotno svrsi utvrđenoj u članku 4. ovog Pravilnika.

 

Članak 10.

 

Sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.

Pristup podacima osim osoba navedenih u članku 9. ovoga Pravilnika, imaju i nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga, kao što su inspekcijske službe, državno odvjetništvo, policija i ostale osobe koje po posebnim propisima imaju ovlasti provođenja nadzora opće sigurnosti i zaštite na radu.

 

 

Članak 11.

 

Osobe iz članka 9. ovog Pravilnika koje imaju pravo pristupa video snimkama iz sustava videonadzora daju izjavu o povjerljivosti u kojoj se obvezuju da će sve osobne podatke koje saznaju iz snimki čuvati kao poslovnu tajnu za vrijeme i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca.

 

Članak 12.

 

Grad je dužan uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama iz sustava videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa te oznaku osoba koje su pristupile podacima prikupljenim putem sustava videonadzora.

 

 

Članak 13.

 

Snimljeni podaci čuvaju se najviše petnaest dana od dana nastanka, a nakon navedenog roka snimke se trajno brišu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, snimljeni podaci ne brišu se ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Snimljeni podaci ne pohranjuju se na rezervnu kopiju (tzv. back up) osim u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka.

 

 

Članak 14.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/99-25
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 26. lipnja 2018.

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.