GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 , 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac

 

 

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac

  

Članak 1.

 

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14 i 3/17).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

 

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

– utvrđivanja prostornih i drugih uvjeta za građevne čestice obuhvaćene ovim Izmjenama i dopunama Plana,

– osiguranja preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša.

 

 

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 3.

 

 Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

 

 

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 4.

 

U razdoblju od donošenja Plana, na području obuhvata istog uočene su poteškoće u primjeni dijela planskih odredbi posebno onih koji se odnose na izvedbu potkrovne etaže i s njom u svezi primjene odredbi kojima su regulirane visina građevine, katnost i drugi tehnički i urbanistički parametri.

Odredbama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/09 i 51/13 – u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđeno je kako vrsta krova nije određena, čime se ostavlja mogućnost primjene različitih rješenja u rasponu između uobičajenog kosog krova do izostanka izvedbe krovne konstrukcije, tj. izvedbe tzv. ravnog (prohodnog ili neprohodnog krova).            U primjeni ostalih oblikovnih rješenja krova (jednostrešni, višestrešni, zaobljeni i dr.) dolazi do nejasnoća u tumačenju i primjeni odredbi dijelova Odluke koje se odnose na veličinu i površinu građevine, tj. kojima se podrobnije određuju visina, katnost, kao i u povezivanju odredbi i tabličnih priloga u kojima su za svaku pojedinu plansku česticu utvrđene vrijednosti urbanističkih pokazatelja (dozvoljena bruto-razvijena površina građevine, koeficijent iskoristivosti i sl.).

Budući da je tijekom dosadašnje provedbe Plana u značajnoj mjeri realizirana tehnička priprema istog te se očekuje porast građevinskih aktivnosti, potrebno je usuglasiti planske odredbe kako bi se postigla jednoznačnost u njihovoj primjeni u projektiranju stambenih građevina.

 

 

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

 

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– otkloniti moguće ograničavajuće elemente provedbe Plana, omogućiti realizaciju investicijskih zahvata u prostoru te osigurati integraciju površina obuhvata Izmjena i dopuna Plana u neposredno okruženje,

– utvrditi prostorne i ostale uvjete u cilju brže provedbe namjenske i tipološke transformacije područja obuhvata Plana uz uvažavanje odredbi prostornih planova šireg područja,

– osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

 

 

 

VI. Stručne i katastarskotopografske podloge Izmjena i dopuna Plana i način njihova pribavljanja

 

 

Članak 6.

 

Stručne i katastarsko-topografske podloge za izradu Izmjena i dopuna Plana predstavljaju prostorni planovi šireg područja i to: Prostorni plan uređenja grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17) i Generalni urbanistički plan grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07, 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14 i 3/17), idejna urbanističko-arhitektonska rješenja za gradnju građevina na područjima obuhvata plana te suvremena arhitektonska i graditeljska praksa.

 

 

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

           

 

VIII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 8.

 

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

            – Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,

            – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja,

            – Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana,

            – Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

            – Hrvatska elektroprivreda, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

            – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,

            – Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo.

 

 

IX. Rokovi

 

 

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:      

– za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke,

– za provođenje javnog uvida u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana – rok od osam dana,

– za provođenje javne rasprave – rok od osam dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od osam dana od provedene javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

 

X. Izvori financiranja

 

 

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.

 

 

 

XI. Završna odredba

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/90
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.